އާ ޓާމިނަލާ އެކު އަހަރު ތިން މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެނެވޭނެ: އަމީރު

އާ ޓާމިނަލް އެޅުމުން، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.4 މިލިއަނުން ތިން މިލިއަނަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ، ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އާ ކޮންޓްރެކްޓަކާ އެކު މަސައްކަތް އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމުމުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދެ ގުނަ އަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓްގައި ހަދާ ޒަމާނީ ޓާމިނަލް ނިންމާ ގޮތަށް އޮތީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 78،000 އަކަމީޓަރުގެ ޓާމިނަލަށް 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

"އާ ޓަމިނަލް ލިބުމުން [އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުން] ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އަންނަ 1.4 މިލިއަން ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލްސް ތިން މިލިއަން ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލް އަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އަހަރަކު 2.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.4 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ އިރު މިއަހަރު ނިމޭ އިރު މި އަދަދު 1.5 މިލިއަނަށް އިތުރުވުމުގެ އުންމީދު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު ނޮވެމްބަރު، 17 ގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރުމަށް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަކަން ރޭގެ ޖަލްސާގައި އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިއަހަރު ނިމޭ އިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް 14 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އިރު ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ރޭގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކުރެ އެވެ.