ގަވަރުނަރު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނަރު ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަމާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ހާޝިމްގެ ނަމެވެ. އޭނާ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2008-2010 ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.

މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުވުމާ އެކު އެ ނަން ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގަވަރުނަރަކަށް އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ނުވަތަ މެއިލްގެ ޒަރީއާ އިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. މި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހުގެ އިތުރުން ފޯން ނަމްބަރު ޖެހުމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.