70 އަހަރުވީ އިރު ސްޓެލްކޯ އަށް ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ދެވިފައެއް ނެތް: މުޣްނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިއަދު 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާއިރު އެ ކުންފުނި އޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވުރެ މާ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަން ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މުޣްނީ ވިދާޅުވީ ސޯލާއިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަކީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ވެސް ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކަށްވާއިރު ސްޓެލްކޯ އަށް އެކަން ނުވެ އޮތުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ފަހަތުގައި އޮތްކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު އެ ކުންފުނިން ހިންގާ އަންނަ ޖަނަރޭޓަރުތަކުން ކަރަންޓު ހަރަދު ކުޑަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަރަންޓުގެ ހަރަދު ބޮޑުވުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން ކަމަށް ވެސް މުޣްނީ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ސްޓެލްކޯއިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓަކީ ސޯލާއިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

"ދުވަހަކު ވެސް ޖަނެރޭޓަރުން މިގޮތަށް ކަރަންޓު އުފައްދައިގެން ހަރަދު ކުޑައެއް ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެކަނި އޮތް ގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ދިޔުން. މިސާލަކަށް ރާއްޖެ އަށް ބަލާއިރު ރިސާޗްތަކުން ދައްކަނީ އެންމެ ރަނގަޅީ ސޯލާއޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ދާން ޖެހޭނީ ސޯލާ އަށް. މީގެ އިތުރުން ވެސް މީގެ ކުރިން ކުރަން އުޅުނު ނަމަ ކުރެވިދާނެ ބައިވަރު ކަންތައް އެބަހުރި،" މުޣްނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓެލްކޯއަށް 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ހަސަން މުގްނީ (ވ3) -- ފޮޓޯ: މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯ އެނގިފައި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންނާއި ކަރަންޓު ގުޅައިދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އެކަނި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ސްޓެލްކޯއަކީ ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އިންޖިނިއަރިން ސޮލިއުޝަން ދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަންތައް ހާސިލްކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އަށް އިންޖީނިއަރުން ހޯދާއިރު ޒުވާން ކުދިން ހޯދާ ކަމަށް ވެސް މުޣްނީ ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ވެސް ބައެއް ޒުވާނުން އިންޖީނިއަރުންނަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ވަޒީފާ ދީފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

"ސްޓެލްކޯ ފެށުނީއްސުރެ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން މިގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ގޭގެ އަށް ކަރަންޓު ކޮޅު ވައްދާ، މީޓަރެއް ހަރުކޮށްލައިދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި. އޭގެ ބަދަލުގައި ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު އިންޖިނިއަރިން ސޮލިއުޝަން ދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މި ކުންފުނި ޓްރާންސްފޯމް ކުރަމުން މިދަނީ. އަޅުގަނޑާއެކު މިކަމުގައި ބައިވެރިވާނެ ޒުވާން އިންޖީނިއަރުންނަށް އަބަދުވެސް އެ ފުރުސަތު ދޭނަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ވަގުތުން ރީޑިން ބަލާލެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްމާޓް މީޓަރުތައް ހަރުކުރުމަށް ވެސް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯނުން ރީޑިން ބަލައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އެޕެއް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭ ތައާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މުޣްނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އަށް 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ލޯގޯ ވެސް ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މި ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މުޣްނީ އާއި ދެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.