ކޯޓާ ހޯދަން ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރާނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނޫސްވރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުުމުގައި މިހާރު އޮންނަ އުސޫލުގައި މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށެވެ. އަވަސްކުރަން ހަދައިގެން ގިނަ ފަހަރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައް ނުބެލި ހުންނަކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޯޓާ ދޫކުރުމުގައި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭގޮތަށް ހަދަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އަންނަ ބިދޭސީން ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަވަސް މިނުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޯޓާ ދޫކުރަން އެބަޖެހޭ. އެގޮތަށް ކޯޓާ ދޫކުރާ ނަމަ ބައެއް ފަހަރު ރިސޯސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ނުބެލި އެބަހުރޭ. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރާއިރު ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރާނަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ މަރުހަލާއަށް ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާއިރު އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޯޓާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 2،000ރ. ދައުލަތައް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯކް ޕާމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 350ރ. ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރު ވޯކް ޕާމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަނީ 250ރ. އެވެ.

ޑިޕޮޒިޓް ނިޒާމަށް ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބަދަލުތައް ގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މިހާރު މީހަކަށް ވަކި އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ތިބި މިންވަރަކުން ވަކި ޕަސެންޓޭޖެއް ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން އޮތް ގޮތަކަށް އެކަން ބަދަލު ކުރުމަށް މި ގަސްދު ކުރަނީ. އެއީ މިސާލަކަށް 100 މީހުން ތިބިއްޔާ އޭގެ ވަކި ޕަސެންޓޭޖަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން ހުއްޓުވައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.