އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ލޯނު ދޫކުރީ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓަކީ ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިން ލޯނު ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) ގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ކަރަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކަރަމް މިހެން ވިދާޅުވީި، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ގޭމްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި އަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން، އޭނާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށް، އެ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރުމަކީި މުޅި ދާއިރާ އަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ކަރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ މާކެޓު ކުރުމާއި ފައިނޭންސް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ދާއިރާގައި ހުރި މި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅުގަނޑާ، އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ އެމްޑީ ބައްދަލުކޮށްފައި ވިދާޅުވި މިދިޔަ އަހަރުގެ 80 ޕަސެންޓް ލޯނު ހަމައެކަނި ގެސްޓް ހައުސް އިންޑަސްޓްރީއަށޭ ދޫކުރެވުނީ. ހަމަ މި ގޮތަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގައި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މި އިންޑަސްޓްރީގެ އެއްވެސް ބަހެއް ނެތި ކުރިއަށް ދިޔައީ. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަސް ބުނެވޭ،" ކަރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގޭމްގެ ގޯލްޑް އަދި ސިލްވާ މެމްބަރުންނާއި ހިންގާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒުއާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ގޭމް އަކީ ގެސްޓް ހައުސް ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބަލައި، އެ ކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް ގެސްޓް ހައުސްތައް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޖަމިއްޔާ އެކެވެ.

މި އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މި ޖަމިއްޔާގެ އާ ހިންގާ ބޯޑެއް ވެސް ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފަ އެވެ. މި ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ހޮވީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ގޯލްޑް އަދި ސިލްވާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ގޭމްގެ ބޯޑަށް އަލަށް ހޮވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރީ މޫސާ ނާސިހެވެ. ނައިބު ރައީސުންނަށް މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒާއި އަބްދުއްސަމަދު އިމާދު ހޮވިއިރު، ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަކަށް ކަނޑައެޅީ ސައުދުﷲ އަހުމަދު ހަސަން ދީދީ އެވެ.

ގޭމްގެ ހިންގާ ބޯޑަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒުއާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މީގެ އިތުރުން، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާ އަކަށް ހަސަން އަލިމަނިކާއި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ވާފިރު އާއި ޕީއާރު އަދި މާކެޓިން ކަމަށް މުހައްމަދު ޔާމީން ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފަ އެވެ. މި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް ގެސްޓް ހައުސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބޭފުޅުންނެވެ.

ގޭމްގެ ރައީސަކަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރި ނާސިހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިިޔަފާރި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ސމެގެންދާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމި ފެއާތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގޭމުން ވަނީ ބޭރުގެ ހަ ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.