ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ލޭބަރުންނަށް ރާއްޖޭން ދެނީ އިނާމު: ސައުދު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވެނީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް "އިނާމް" ދޭތީ ކަމަށް ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވެބިނާގައި ސައުދު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި އިތުރުވީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އަދަބު ދިުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނާމެއްގެ" ގޮތުގައި ގައުމަށް ފޮނުވާލާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީން ފިލުވާ ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިތަކާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ބިދޭސީން ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން އެ މީހުންނާއި އެމީހުން ގެނައި ކުންފުނީގެ މީހުން އެއްތަނެއްގައި ތިބެ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިލާ މީހުން އަށެއްކަ އަހަރު ފިލައިގެން އެކި ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި އިމިގްރޭޝަނަށް ދިޔައިމަ އެމީހުން މި ފޮނުވާލަނީ. އެއަށްފަހު ކުންފުންޏަށް މި އަންގަނީ. މިއީ އަސްލު އެ މީހުންނަށް ދެވޭ އިނާމެއް. އެ މީހުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެ ބޭނުންވަރަކަށް ލާރި އެއްކޮށްގެން ރާއްޖޭން މިދަނީ،" ސައުދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވެނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުތައް ބަދަލުކޮށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ބިދޭސީއަކު ފިލައިފި ނަމަ އޭނާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާ ފިލުވައިފި ނަމަ އެ ކުންފުންޏެއް ޖޫރިމަނާ ކުރަން އޭނާ ވަނީ ހިޔާލު ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިލާ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ހަ މަސް ދުވަހު ޖަލަށް ލާން ފެށުމުން ވެސް އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިލާ މީހުންނާއި ފިލުވާ މީހުންނަށް ވެސް އަދަބު ދޭން ޖެހޭ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ،" ސައުދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަމުންދާއިރު މިއީ ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.