އަކުއާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތައް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ވެސް ޝެޑިއުލްއަށް ބުރޫ އެރުމެއް ނެތި އަކުއާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތަކުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.


އަކުއާ ވީޓާ އިން ބުނީ، ފްލެޓްތަކުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ސަޕްލަޔަރުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް އެފުރުސަތު ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކު ދޭ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ފްލެޓްތައް ދައްކާލުމަށް ސައިޓަށް ގެންދާ ކަސްޓަަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަށަވަރު ކުރާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޭބަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އެކުންފުނިން އަޅައިފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން އެ ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ލޭބަރުން ތިބޭ އިންތިޒާމް ސައިޓުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މި ދަނޑިވަޅު އެ ސައިޓުން އެއްވެސް ލޭބަރަކު ބޭރަށް ނުކުތުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އަކުވާ ވީޓާގެ ފްލެޓްތައް

މަސައްކަތުގެ 60 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ އިރު އަކުއާ ވީޓާއިން ފްލެޓް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޖާގައިގެ ގޮތުން ބޮޑު މި އެޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އަޔެންކާ ހޯލްޑިން އާއި އެންޕީއެޗް ގުޅިގެން، ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 14 ބުރީގެ ޒަމާނީ އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްގައި 104 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ.

އަކުއާ ވީޓާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރޫމާއި މެއިޑް ރޫމާ އެކު އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ އަގު ފެށެނީ 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި ދެ ރޫމާއި އެއް މެއިޑް ރޫމާ އެކު އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު ފެށެނީ 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާއިންނެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 7708866 ނުވަތަ 7388866 އަށް ގުޅައިގެން ހޯދޭނެ އެވެ.