ސާޗާޖު ކަނޑާލިޔަސް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްޗަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާދޭ: ޝިޕިން ކުންފުނިތައް

އެމްޕީއެލުން ނަގަމުން އައި ސާޗާޖުގެ 30 ޕަސެންޓު ކަނޑާލިޔަސް އެ ކުންފުންޏަށް ވިޔަފާރިވެރިން ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިތަކުން މިހެން ބުނީ، ސާޗާޖުގެ 30 ޕަސެންޓު އެމްޕީއެލުން އުނިކުރުމަށް ފަހު، ވާފޭޖު އާއި ހޭންޑްލިން ޗާޖަށް ހަތް ޕަސެންޓު އިތުރު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތަށް އިތުރު ކުރުމުން ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިން ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހުނަސް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނާއަކަށް އިތުރު ހަތް ޕަސެންޓު އެމްޕީއެލަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން ބުންޏެވެ.

ޝިޕިން ކުންފުންޏެއްގެ އޮފިޝަލަކު ނަން ހާމަ ނުކުރަން އެދި ބުނީ އެމްޕީއެލުން އެކި ޗާޖުތައް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، ސާޗާޖު ކަނޑާލިޔަސް އެ ޗާޖުގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ޗާޖުތައް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފްރައިޓް ބިލަށް ނަގާ ޖީއެސްޓީއަކީ މީރާ އިން ކްލެއިމް ނުކުރެވޭ ޓެކްސްއަކަށް ވާއިރު، އެފަދަ ޗާޖުތައް ނެގުން ވެސް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަސްލު ފްރައިޓް ޗާޖުން ޖީއެސްޓީިއެއް ނުނެގޭނެ. އެކަމަކު އެބަ ނަގާ އެމްޕީއެލުން އެބައި ވެސް. މިގޮތަށް ނަގާ ޗާޖުތައް މީރާ އިން ކްލެއިމް ނުކުރެވޭ. ދެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް. މިގޮތަށް އެކި ޗާޖުތައް އެމްޕީއެލުން ނަގާ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެމްޕީއެލުން ސަޗާޖު ނަގާތީީ، ގިނަ ކޮންޓެއިނާތައް ބާލަނީ ރޭގަނޑު ވަގުތު ނުވަތަ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށް ވެސް ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން ބުނެ އެވެ. ހުކުރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ އެމްޕީއެލުން އޯވާޓައިމްގެ ގޮތުގައި ޗާޖު ކުރާނެ އެވެ. މި ޗާޖު މާފު ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޕީއެލުން ބުނީ އެ ބަދަލާ ގުޅިގެން، ވިޔަފާރިވެރިން ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 23 ޕަސެންޓުގެ ލުޔެއް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނާއަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ހެޑް އޮފް ކާގޯ އޮޕަރޭޝަންސް އަހުމަދު އިނާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޕީއެލުން ސާޗާޖު 30 ޕަސެންޓު ނަގާތީ ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން އެބަ ނަގާ ބޮޑެތި ޗާޖުތަކެއް. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ބާލާ ކޮންޓެއިނާއަކަސް ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުން ޗާޖު ކުރޭ. އެހެން ކަމަށްވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގެނައި ބަދަލާއެކު އެބަ ލިބޭ ނޫންތޯ ކޮންމެ ކޮންޓެއިނާއަކުން 23 ޕަސެންޓުގެ ލުޔެއް،" އިނާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޕީއެލުން ސާޗާޖު ނަގަމުން އައީ ޝިޕިން ކުންފުނިތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ އުވައިލުމުން ވާފޭޖާއި ހޭންޑްލިން ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އިތުރުވާ ހަތް ޕަސެންޓު ދައްކަން ޖެހޭނީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަމިއްލައަށެވެ.