އޮންލައިން ޓްރޭޑްތަކުން ބޭރުވާ ޑޮލަރު އިތުރު: ބީއެމްއެލް

ބޭރުގެ ބައެއް ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ، ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްޓާލީ ޓްރޭޑް ކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ޑޮަލަރު އިތުރުވާތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.


މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔާ އިއްޔެ ވިދާޅުވީ "ވިސާ ޑައިރެކްޓް' އާއި "މާސްޓަކާޑް ސެންޑް" ފަދަ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ފައިސާ ހަމައެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ނިންމީ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޓްރޭޑް ކުރާ ބައެއް ކަސްޓަމަރުން 15.42ރ. ގެ ރޭޓުން ބޭރަށް ޑޮލަރު ފޮނުވުމަށް ފަހު، ލިބޭ ޑޮލަރު އޭޓީއެމުން ނެގުމަށް ފަހު ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޮޑު އަގުގައި ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށް، އަލުން ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބޭންކުން ބޭރަށް ދާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެވެ.

"ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޭޑް ވޮލެޓްތަކަށް 15.42ރ. ރޭޓުގައި ޑޮަލަރު ޓޮޕްއަޕްކޮށް އަދި ވިސާ ޑައިރެކްޓް ފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ގަނޭ. މި ގޮތަށް ޑޮލަރު ލިބުމާއެކު އެކައުންޓުގައި ހުރި ޑޮލަރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނަގައި އެހެން މާކެޓްތަކަށް ޑޮލަރު ވިއްކާ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކާޑު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ބޭންކުން ޑޮލަރުން ފައިސާ ދައްކާއިރު ކަސްޓަމަރުން ކާޑަށް ފައިސާ މިދައްކަނީ ރުފިޔާއިން ކަމަށްވާއިރު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭންކުން ބޭރަށް ދާ ޑޮލަރު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ގޮތަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަލަރު ބޭރަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދު ދަށްވެ، ޓީޓީ ފަދަ މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ޑޮލަރު ދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބީއެމްއެލުން އެޅި މިފިޔަވަޅަކީ ބޭންކުން ބޭރަށް ދާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު ހިފަހައްޓައި، އަދި މުހިންމު ބޭނުންތަކަށް ޑޮލަރު ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓުރިޒަމް ދަށްވެ ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ޑޮލަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ޑޮލަރުގެ 80 ޕަސެންޓު ހިއްސާ ކުރަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިންނެވެ.