މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އަހަރަކު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އަހަރަކު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.


އެމްޓީސީސީގެ ޓަވަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މަހާޖައްފާރުގެެ ފަޅުވެރިން އެއްކޮށް ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. އެކަން މިއަދު ހަގީގަތަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހާޖައްރާފުގައި މީގެ ކުރިން 13 މުވައްޒަފުން ތިބިއިރު ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ދިވެހިން ބަދަލުކުރީ އެ އަދަދު 17 އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ ކަނޑަށް ގަދަ އަދި ފަރިތަ ބަޔަކަށް ވާއިރު، އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖާގައި ދިވެހިން ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނުން ފެށިގެން ކައްކާއިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖެއްސުމާއެކު، މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ވައުދުވިކަން ހާސިލްވީކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އެ ބަދަލާ ގުޅިގެން، އަހަރަކު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ވެގެންދާނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަމުންދިޔައީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށެވެ.

"..ދިވެހިން ރެކްރޫޓުކުރިއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ރެކްރޫޓުކުރީ ތައުލީމީގޮތުން ވެސް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ވެސް، ކުރިން ޔޫރަޕުން އައިސްތިބި މީހުންނަށްވުރެ އެންމެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ވެސް ދަށް ބައެއް ނޫން،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފެންވަރުގެ މީހުން ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ސާބިތުވެގެންދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ،"

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކަމުން މުހިއްމު މެސެޖެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އެ ހިސާބަށް އާދެވިފައި ތިބި މީހުން ތިބި ކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކިޔަވައިގެން ތިބި ޒުވާނުންނަށް އެ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިވިޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ލަތީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ދިވެހިންނަށް ބަދަލުވުމުން ބޭރު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްވެ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި ހިފަހައްޓާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ

"މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އިގުތިސޯދުގައި އެތައް ބައިވަރު ފޮރިން ކަރަންސީ ހިފެހެއްޓިގެން ދިއުން،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޑިޒައިނޭޓެޑް ޕާސަން އެޝޯ ޝިހާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މަހާޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުން ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކުރަން މީގެ ކުރިން ވެސް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައި އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ޓްރެއިނިން ދެމުން އެކަން ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ކުރިމަތިނުވިނަމަ މިއަށްވުރެ އަވަހަށް އެ މަގުސަދު ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިވިޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް ލަތީފް ވިދާޅުވީ މަހާޖައްފާރަށް ދިވެހިން ބަދަލުކުރުމަކީ އެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ނުކުތުމަށް ހޮވުނު ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޑިޒައިނޭޓެޑް ޕާސަން އެޝޯ ޝިހާން ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ބޯޓު ދަތުރުކުރުމަކީ މީގެ ކުރިން އެތައް ދިވެހިންނެއް ބައިވެރިވި އަދި ބޭރު ފައިސާ ވެސް ވައްދައިދިން ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިއަސް އެ ދާއިރާ ފާއިތުވި 10 އަހަރު ދިޔައީ ދަށްވަމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުއްމީދަކީ އަލުން އެ ދާއިރާ ދިރިގެން ދިއުން ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަންސާސް މީޓަރު އަޑިން ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މަހާޖައްރާފުން އެއްފަހަރާ 3،700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބަރުކުރެ އެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ބިން ހިއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެ އުޅަނދު މިހާތަނަށް 13 މަޝްރޫއެއް ހިންގާފައި ވެ އެވެ.

މަހާޖައްފާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސި ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އޭގެ ފަހުން ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު އަޅާ ސަރަހައްދާއި ކ. މާފުށީ ބިން ހިއްކާފައި ވެ އެވެ. އެ އުޅަނދު ބޭނުންކޮށްގެން ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓުގެ ތިން ރަށެއް އަންނަނީ ހިއްކަމުންނެވެ.