އެސްޑީއެފްސީ ލޯނުތަކަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިިފި އެވެ.


ކުރިން އެ ކުންފުނިން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިގަންނަނީ ކައުންޓަރުންނާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރިސެޕްޝަނުންނާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުންޏެވެ.

ލޯނު އެޕލްިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުމަށް އެސްޑީއެފްސީން މިހާރު ވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް efaas.egov.mv މެދުވެރިކޮށް އައިޑީކާޑް ތަފްސީލާއި މޯބައިލް ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކޮށްގެން އީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ އެވެ. އަދި އެ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ޕޯޓަލަށް ލޮގިން ވެވޭނެ އެވެ.

އެސްޑީއެފްސީން ބުނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަލާއެކު ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް އިތުރަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.