ވިޔަފާރި / ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު ޓޫރިސްޓުން މަދުވިޔަސް އިއްޔެ 4،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް މަތީގައި ހުރުމަށް ފަހު، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ އަދަދު ދަށްވި ކަމަށް ވިޔަސް އިއްޔެ އަނެއްކާވެސް އަދަދު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިއްޔެ 4،160 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައި ކަމަށެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު، ކޮންމެ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2،500 އާއި 6،000އާ ދެމެދު ހުރުމަށް ފަހު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ 2،005 އަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެއީ 2،276 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ދެ ވަނަ އަށް ޔުކްރެއިނުން އަދި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އިންޑިއާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައި ގައުމެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވިފަހުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 543 ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީއަކުން އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 142 ރިސޯޓާއި 11 ހޮޓަލާއި 133 ސަފާރީ އަދި 257 ގެސްޓު ހައުސް ހިމެނެ އެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު އިތުރުވިޔަސް އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ދުވާލަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދަށް ވުރެ 43.7 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 82%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 18%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވޯލް0070

03 January 2021

ބަލަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ އެންމެ ފިރަތަމަ ދުވަހަކީ އަބަދުވެސް މީހުން މަދުން ދަތުރު ކުރާ 2 ދުވަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

03 January 2021

އުފާވެރި ހަބަރެއް.. ދެން ބަލަންވީ މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގާ އައުމަށް ހަދާފާ ހުރި ބުކިންތައް...

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

03 January 2021

ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށް ނުލިބޭނޭ ޓިކެޓެއް. ސާބަސް!

The name is already taken The name is available. Register?

ކެމަލް ޓޯ

03 January 2021

ޜަމގަޅު ވާހަކަ އެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރުލް ސަލީމް

03 January 2021

ރައްޔިތިން އުފާކުރޭ. ކުރިއަށް އޮތީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހި ދުވަސްތަކެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަކާލޯ

03 January 2021

ރިސޯޓްތަކުން ރޫމް ލިބޭވަރަކުންދޯ މީހުން އަންނާނި. ހަމައެކަނި އަންނަ އަދަދު ނުޖަހާ ރިސޯޓްތަކަށްވެސް ގުޅާފަ އަހާބަލަ އޮކިއުޕަންސީ އުޅޭގޮތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454