ވިޔަފާރި / ބިދޭސީން

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި އޮތީ ބިދޭސީންގެ ބާރު، އަގުތައް ހުރީ އަތްފޯރާފަށަކު ނޫން!

ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ބިދޭސީން އެކަނިމާ އެކަނި، އަދި ގްރޫޕްތައް ހަދައިގެން ވެސް މަސައްކަތްކުރޭ. ބައެއް ބިދޭސީންގެ އަގުތައް ހުރީ އާންމު ރޭޓަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް މަތީގައި!

ބިދޭސީންތަކެއް ހިޔާ ފްލެޓުތައް ކައިރީގައި: ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރާ އަގުތައް ވަނީ 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ އިންޓީރިއާ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށް ދަނީ އެވެ. އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތެއް ކުރަން އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ވަރަށް ފަހި ފުރުސަތެކެވެ.

ކަން ވީ ވެސް އެހެންނެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްކޮށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ލޯ ހުރީ ވެސް އެ ދިމާއަށެވެ. އެހެންވެ، މާލެ އިން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ހޯދުމަކީ މިހާރު ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ އެންމެންހެން މިހާރު އެތިބީ ހުޅުމާލޭގައި، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ އެވެ. އެތަނަށް ގޮސް ބަލާލުމުން، އެ މީހުންގެ އަދަދު ވިސްނޭނެ އެވެ. އެ މީހުން ގޮސް، މަސައްކަތްތައް ކުރާ އަގުތައް މި ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކޮށްލައިފަ އެވެ.

ބައެއް ބިދޭސީން ގްރޫޕުތައް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އަނެއް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަކިންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަގުތައް ކަނޑައަޅަނީ އެ މީހުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އެގޮތުން، އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައަޅައި އެކަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ގްރޫޕުތަކަށް އަންގާ ކަމަށް "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި ބިދޭސީއަކު ބުންޏެވެ.

"އެކި ޓަވަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ގުޅިގެން އަގު ނިންމަނީ. އަހަރެން މިތަނަށް އައީ ރައްޓެއްސަކު ބުނެގެން. އަހަރެން އެޕާޓްމަންޓުތަކުގައި ކުލަ ލައިދެނީ. އަހަރެންގެ ރަހުމަތްތެރިތާ ބުނީ އެއް ކޮޓަރީގައި 2000ރ. އަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކުލަ ނުލާން. އެހެންވެ އެ ރޭޓުގައި ކުލަ ލައިދެނީ،" ބިދޭސީ މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

ބިދޭސީއަކު ފްލެޓުތަކަށް ޓައިލްސް އަރުވައިދެނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މީގެ ކުރިން ލިފްޓު ނުހުންނަ ގެތަކަށް ވެސް ބިދޭސީން އެއްޗެހި އަރުވައިދެނީ 100ރ-200ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ. ނަމަވެސް ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް އެ މީހުން ލިފްޓުގައި ތަކެތިއަރުވައިދެނީ 500ރ.-1000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގަ އެވެ. މިގޮތަށް ދުވާލަކު 8،000ރ.-10،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބޭ ކަމަށް ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ތަކެތި އަރުވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެޕާޓްމަންޓުތައް މޫވްކޮށްދޭ މީހުން ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ވެސް ނަގަނީ އެންމެ ބޮޑު އަގަކަށް 5000ރ. އެވެ. މިއީ ފަރުނީޗަރުތައް ކުރީގެ އެޕާޓްމަންޓުން ހިޔާ ފްލެޓަށް ގެންދިއުމާއި ރޭވުމާއި މައްޗަށް އަރުވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ޕިކަޕް ކުލި ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މޫވިން ކުންފުންޏަކުން ބުނީ ޕިކަޕް ކުއްޔާއި ފަރުނީޗަރުގެ އަދަދާއި އެޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ފްލޯ އަށް ބަލައި އަގު ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ޓަވަރުތަކުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިވެހިން ވެސް އުޅެ އެވެ. މިގޮތަށް ދިވެއްސަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ އަގުތައް އިތުރަށް ބޮޑުވެ އެވެ. އެގޮތުން، އެޗްޑީސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކު ބުނީ އޭނާ ގްރޫޕަކާ ގުޅިގެން ވެސް އަދި ވަކިން ވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ބިދޭސީއަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ޓައިލްސް ޖެހުމަށް 12،000ރ. އަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ނަގާ ކަމަށާއި އެކަނި މަސައްކަތް ކޮށްދެނީ 6،000ރ. އަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެޗްޑީސީގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ރޭގަނޑު މި އަންނަނީ މިތަނަށް. އެއް ހަފުތާ ގްރޫޕަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ. އަނެއް ހަފުތާ އެކަނި. ގްރޫޕް ބޮޑު މީހަކަށް ހުންނަނީ ދިވެއްސެއް. އޭނާ އަށް އެއްބައި ދޭން ޖެހޭ. އެހެންވެ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތައް އަގުބޮޑު ވަނީ،" ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު ބުންޏެވެ.

ބިދޭސީއަކު ފްލެޓެއްގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބިދޭސީން އަމިއްލަ ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅައިގެން ބޮޑު އަގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ގިނަ ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ގިނަ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބިދޭސީންނާ އެވެ. އަމިއްލަ އަށް ނުވަތަ ދިވެހިންނާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ މަދު އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ.

ފްލެޓުގެ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ އަށް ނިންމި މީހަކު ބުނީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމީ ބިދޭސީންގެ އަގުތައް މާ ބޮޑު ވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ދީގެން ވެސް އެޕާޓްމަންޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ނިންމައިދޭ އަގު ލައްކައަކަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ވަޒީފާގައި ވެސް ބުރަކޮށް އުޅޭތީ ފުރަތަމަ ވިސްނީ ބިދޭސީއަކާ ހަވާލުކުރަން. ހީކުރީ ހުރިހާ ސާމާނެއް ދިނީމަ ކުޑަ އެއްޗެއް ދީގެން އެކަން ވާނެ ކަމަށް. ކުރިން އެގޮތަށް އެޕާޓްމަންޓު ބަދަލުވާއިރު ވެސް އެ މީހުން ކޮށްދޭވިއްޔާ. އެކަމަކު މިތަނަށް އައިސް އެހީމަ ބުނީ ލައްކައަކަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ކޮށްނުދެވޭނެއޭ. އެހެންވެ، އަޅުގަނޑު ވިސްނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅޭ އަމިއްލަ އަށް ހެދިޔަސް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ހުޅުވި ފަހުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަގުތައް ބޮޑުވުމުން ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ބައެއް ބިދޭސީން ވެސް ވަނީ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފްލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުކުމެފަ އެވެ. މިގޮތަށް ވަޒީފާއިން ކެނޑުނު ބިދޭސީއަކު ބުނިގޮތުގައި އޭނާ އަށް ވަޒީފާގައި އުޅެމުން މަހަކު ލިބުނު މުސާރައިގެ ތިން ގުނަ ފްލެޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބެ އެވެ.

ފްލެޓްތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތައް ބިދޭސީން ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ބައެއް ދިވެހި ގްރޫޕްތަކުން ވެސް ބުނަނީ ބިދޭސީންގެ ނުފޫޒު ބޮޑުވެގެން ގޮސް، އެ މީހުންނަށް މިހާރު މަސައްކަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި އަގުތަކެވެ.

72 ކޮމެންޓް, 42 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 31%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 57%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 2%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އެފް. 12

13 October 2021

އެންމެ ފުރަތަމަ. ކުދިމަސައްކަތްތައް ހޯދަން ތިބީ މަގުމަތީގަ. ފަހުން މާރުކޭޓްތަކާ ފިހާރަތަކުގަ. އޭގެ ފަހުން އެތަންތަނުގެ އޯނަރުންގެ ގޮތުގަ މިހާރުވއޮޑިދޯނިފަހަރާ ދަނޑު ބިބްތަކާ ރިސޯޓްތަކާ ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތަކާ ސްކޫލް ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހުރީވެސް ބިދޭސީއެއް. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ރާއްޖޭގައުޅޭ މޯލްދޭޝްމީހުންގެ އަތްމަތީގަ. އެކަމަކުވެސް ގޮވަނީ އިންޑިޔާ އައުޓް. ކިހާ މަޖާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާޖަރާ

06 October 2021

މި ކަމަކީ ސަރުކާރުން ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަތްގަދަ ވެގެން ނުވާނެ. މިކަމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިޔާޔާ

01 October 2021

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހަދަން ދިވެހި ކުންފުނި ތަކުން މޮޅެތި ޕެކެޖްތައް ހަދާލިތަން ދުށީމު. ބޮޑު އަގުގަ. އެހެންްވީމަ މިތަނަށްނާދެވިފަ ތިބި މީހުން މިގޮތް ހިޔާރުކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފާއިޒް

30 September 2021

މާގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް ދިހެވިން އަމިއްލަ އަށް ދިވެހިންގެ އަގު ވައްޓާލީ ފްލެޓް ލިބުނީމަ ހީވީ ހޭބަލި ވެގެން އުޅުނުހެން ކީއްވެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިވެހި ގްރޫޕްތަކާ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ އަދި ބޮޑު އަގުދީގެން އެއްވެސް މީހަކު ނުކުރުވީމް ދެންޖެހޭނި ސައިޒައް ތިރިވާން އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓް ކޮށްލާފައި އައިސް އެފާޑަށް އުލުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ....... މިކަމުގައި ދިވެހިން ނިކުންނަން ވެއްޖެ ފިސާރި ކެރިގެން................

The name is already taken The name is available. Register?

އިޙްސާސް

30 September 2021

މީގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. އަސްލު މައްސަލައަކީ އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ މައްސަލަ. އަހަރެމެންގެ ނުކެރުން. ބިދޭސީންނާ ޑީލު ހަދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުން. ބިދޭސީ މީހާ ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު އަހަރެމެން ދިވެހިންނަށް ނުކެރުން. ދެން ބިދޭސީން ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ހިޔާ ފުލެޓު މަސައްކަތް ކުރަނީއޭ ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮޅިސޯޅިޔާ

29 September 2021

ހިޔާފުލެޓުތަކުގައި ބިދޭސިންގެބާރު އޮތްވާހަކަދައްކާއިރު ވިޔަފާރީގައި ބާރުއޮތީ ކޮންބައެއްގެ އަތްމަތީގަތޯ ސާފުކޮށްލަދީބަލަ. ލޯކަލްމާރުކޭޓުތެރޭ، ފިހާރަތަކުގެތެރޭ، ގެސްޓުހައުސްތަކުގެތެރޭ، ރިސޯޓުތަކުގެތެރޭ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ހާލަތުހުރީ. ގާބިލުކަމެއްނެތިގެން ހައްލުނުވާ ކަންކަން މިހާރަކަސް އައިސްމިފެންނަނީ ހުއްދަކޮށްލާ ތަން. ކިހާސަޅިގޮތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އޯލްޑްމޭން

29 September 2021

ދިވެހިން މިފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ މި މަސައްކަތްތައްވެސް ލިބުނީސް! ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ހަގީގަތަކީ ދިވެހިން މިހާރު މިފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ނުވުން.. މަދުފަހަރަކު ބޮޑަކަށް ދިވެއްސެއް ހުރެފައި ހުރިހާ މަސައަކަތެއް ކުރާނީ ބިދޭސީން.. 1960 އާއި 70 ތެރޭގައި މިކަހަލަ ހުރިހާކަމެއް ކޮށްއުޅުނީ މުރާލި ދިވެހިން. މިހާރު ދިވެހިންނަކީ ކަންނެތް ބަޔަކަށް ވެއްޖެ. ކޮންމެވެސް އުޒުރެއްދައްކައިގެން ސަކުވާބަނދެވޭތޯ ބަލާނީ! ކޮފީއަކަށް އެރެނިކޮށް ނިމުނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްލާހު

29 September 2021

"މިއީ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް ވަރަށް ފަހި ފުރުސަތެކެވެ. " މިއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްނޫނެވެ. ރަނގަޅުގޮތަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާގިނަ ބިދޭސީންނަށް ފަހި ފުރުސަތެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޒް

29 September 2021

ޢެތާ ބޮޑު ގޭޓްއެއް ބަހައްޓާފަ ގޭޓުން ނޫނީ ނުވަދެވޭ ގޮތް ހަދާ.. އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލިޔެކިއުން ނެތި އުޅޭ މީހުން ނުވައްދާ.. އެކަން އެއްފަހަރުން ހައްލުވީ.. ކީއްކުރާނީ ސަރުމާރުން ރާވައިގެން ކުރާ ކަންކަންމީ.. ހައްލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު.

29 September 2021

މީ އަހަރެން މިބުނި ވާހަކަ ޔާމިނު ވެރިކަމުގަ ރިންގުރޯޑު ހެދުމައް ޖަލުތަކުގަ މާޔޫސްވެފަ ތިބި މީހުންނެރެ މަސަތްކަތްކުރުވި ފުލުހުންތިބޭ ވަކިހިސާބު ތަކެއްގަ އެމީހުންގެ މަސަތްކަތް ބަލާލުމައް އެއީ ކުދިކުއްތަކުގަ ހުކުމެއް ނެތި މީހުނާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުން މިބަންގާޅުން މިތަނައް ވަނުން މަނާކޮއް މިބުނި ގޮތައް ތިފައިސާ ރާއްޖޭގަ ހިފެހެއްޓުމައް ގޮވާލަން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454