"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މާޗް 5 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.


މި ފިލްމަކީ އާއިލީ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފެމިލީ ޑްރާމާއެކެވެ. "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭގެ އެވޯޑް "ހުޅުދާން" އިން ހޯދި އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގެވެ.

އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ވަކިން ލޯބިން" ގައި އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ފަންނާނުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ފިލްމަށް އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ހޯދި އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. ފިލްމްގެ މައިގަނޑު ތަރިންގެ ތެރެއިން ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އާއި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އަކީ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އާއި ބަތަލާގެ މަގާމު ހޯދި ތަރިންނެވެ.

ދިވެހި ސިނަމާގައި މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޖޯޑުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ޖުމަލް އާއި މަޖޫގެ ޖޯޑު ސްކްރީނަށް އަލުން މި އަންނަނީ 2016 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު އެވެ. އެހެންވެ މި ދެ ތަރިންގެ ކެމިސްޓްރީ "ވަކިން ލޯބިން" އިން ވެސް ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑެވެ.

ޒުވާން ދެމަފިރިއަކު ވަރިފަށަށް އެރުމުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލަކުން ވިދަމުން އަންނަ ބަތަލާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) ވެސް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ. ޑާކް ރެއިނުން މި ފަހުން ގެނެސް ދިން ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީތަކާ ހިލާފަށް "ވަކިން ލޯބިން" އަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ.

"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓްރެއިލާ.

މި ފިލްމްގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ ފިލްމަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރުން ބުކް ވެސްކޮށް ދެމުންނެވެ.

ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިއަދު އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލި އިރު، މީގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ޕަރީ" ކުރިން ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. ފިލްމްގައި ހިމެނޭނީ މުޅިން ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތަކެވެ.