އުނޫޝާގެ އޮބިނެސް ގެއްލުނު ހިސާބަކީ ކޮބާ؟

މަރިޔަމް އުނޫޝާ އަކީ ދިވެހިންގެ މިއުޒިކީ ސްޓޭޖުން އަރައި އުދުހިގެން ދިޔަ އެހެން އެއްވެސް ތަރިއަކަށް ނުދެވޭ ހިސާބަކަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ފަންނާނެއްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ކުޅަދާނަ، އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއޭ ބުނަން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ އެވެ. އޭނާގެ އަޑާއި ސްޓާއިލާއި ކޫލްކަމާއި ނަލަކަމާ އެކު އެއީ ފުލް ޕެކޭޖެކެވެ.


"އޮބިނެސް ޓު ދަ މެކްސް" އޭ ކިޔާފައި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖަށް އުނޫޝާ އުކަމުން އެ ގެންދާ ތައުރީފު ހަގީގަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްގުވާ ފަރާތަކީ އަސްލު އޭނާ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ބުނަން މި ޖެހެނީ އެ "އޮބިނެސް" ހަމަ އެންމެ ރެއަކުން ގެއްލި، އުނޫޝާގެ އެ މަގްބޫލުކަމާއި މޮޅުކަމާއި ނުފޫޒާއި ގަދަކަން ވެސް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ކުޑަވެ، ނުރައްކަލަަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ވާހަކަ އެވެ.

އެހެންވީމަ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އައިޑޮލްގެ ޖަޖިން ޕެނަލް ތިން ސީޒަން ފަތަހަކޮށްލި އެންމެންގެ "ކިޑީ ދައްތަ" ގެ "އޮބިނެސް" ކުއްލިއަކަށް ވަޔަށް އަރައިގެން ދިޔަ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން އަހަރެމެން އެންމެން ވެސް އެބަޖެހެ އެވެ. އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ މަގްބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، ޖަޖިންގެ ޕެނަލްގެ އެންމެ ފޫހި ފަނޑިޔާރަށް ބަދަލުކޮށްލި ސަބަބު ހޯދަން އެބަޖެހެ އެވެ. މިއީ އުނޫޝާގެ އަގުބޮޑު ކެރިއަރާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ.

ޖަޒުބާތު ޓު ދަ މެކްސް

މިއީ މިފަހަކަށް އައިސް އައިޑޮލްގެ ޖަޖިން ޕެނަލުން އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ އުނޫޝާ ސިފަކޮށްދެވިދާނެ ކުރު އެއްގޮތެވެ. މިފަދަ ޖަޖިން ޕެނަލެއްގައި އިންނަ މީހަކަށް އަމިއްލަ އިހްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދެން ކަންތައް ވެގެންދާނޭ ގޮތް އުނޫޝާ އެ ވަނީ މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ކުރިން ދެއްކި އެޕިސޯޑެއްގައި ނިކަން ރީއްޗަށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ތަމްސީލުކޮށްދީފަ އެވެ. ޖަޒުބާތު ޓު ދަ މެކްސް އަށް އަރައިގެން ގޮސް އެރޭ ކަށި ވެސް ބިންދައިގެން ދިޔައީ އެވެ. އެންމެފަހުން އުނޫޝާ ސާބިތުކޮށްދޭން ބޭނުންވި ޕޮއިންޓްގައި ކިތަންމެ ބަރުދަނެއް ހުއްޓަސް، އެ ވާހަކަ އަށް އެއްވެސް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ނުލިބި ޖަޒުބާތުގެ ޑްރާމާގައި އެންމެން ޖެހި އުނޫޝާ ދެކެ އެންމެން ރުޅިއައީ އެވެ.

އުނޫޝާ އަށް ވުރެ ޝޯގައި ނުފޫޒުގަދަކޮށް މަގްބޫލުކަން ވެސް ހޯދާފައިވާ ޖަޖު އައްފާންގެ އެ ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް އުނޫޝާ ރައްދު ނުދީ، ޖަޒުބާތުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަޖަމުކޮށްލި ނަމަ މި ހަޑިއެއްގެ ތެރެއަށް އުނޫޝާ ނުވެއްޓުނީސްކަން ޔަގީނެވެ. އެކަމަކު ޖަޒުބާތު، އުނޫޝާ އަށް ކެހިދިނީ އެވެ.

ފޮޓޯ: އުނޫޝާ ފޭސްބުކް ޕޭޖު

ޖަޖުކުރުމާއި ފޭވާކުރުން އޮޅުންބޮޅުންވުން

މިއީ މި ސީޒަނުގައި އުނޫޝާ އަށް ކުރަން ފެށި ތުހުމަތެއް ނޫނެވެ. މިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބެލުންތެރިންގެ ތީރުތައް އުނޫޝާ އަށް އުކަމުން އަންނަނީ މި ފޯރިގަދަ އައިޑޮލެއްގެ އަލަތު ސީޒަނުން ފެށިގެންނެވެ. މި ވާހަކައިގެ އަނެއްކޮޅަކީ، ވަކި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކަކަށް އުނޫޝާ ފޭވާކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ އަބަދުވެސް ދޮގުކުރާ ކަމެވެ. އެކަމަކު "އުނޫޝާގެ މެލްޓްޑައުން" ފެނިގެން ދިޔަ އެޕިސޯޑުގައި އޭނާ ވަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންތައް ކަނޑައެޅިގެން ދަށްކޮށްލުމަށް ފަހު އިންސާފާއި ހަމައިން ކަޓައި، ވަކި ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް އައިޑޮލްގެ "ރަން މައިކް" ނަގައި ދީފަ އެވެ. މިއީ އުނޫޝާ ވަކި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ފޭވާކުރާ ކަމަށް ބެލުންތެރިން ބުނަމުން ދިޔަ ވާހަކަ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހަގީގަތަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ބޮޑު މަންޒަރެވެ. އުނޫޝާގެ ޖަޖުކުރުމުގެ ފެންވަރާއި ފޭވަރިޓިޒަމް ނިކަން ރަނގަޅަށް ފެނިގެން ދިޔަ ރެއެއް ވެސްމެ އެވެ. އެއަށް ފަހު، އެންމެ އޮބި ޖަޖަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން ހުރިހާ ވޯޓެއްގައި ވެސް އުނޫޝާ ދިޔައީ އެންމެ ފުލަށެވެ.

އެހެން ޖަޖުންނަށް ދޭ ރައްދު

އައިޑޮލް ފެށުނީއްސުރެން ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން ގޮނޑި ނުގެއްލި މިއަދާ ހަމަ އެންމެ ފަސޭހަކަމާ އެކު ހިންދެމިލި ހަމައެކަނި އާޓިސްޓަކީ އުނޫޝާ އެވެ. ބަޔަކަށް ފޭވާކުރާ ތުހުމަތެއް މި ޝޯ ފެށުނީއްސުރެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނަސް ނިމިގެން ދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް އުނޫޝާ އަކީ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިޓެކެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ ގަބޫލުކޮށް މީހުން އިހްތިރާމް ވެސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހުން އުނޫޝާގެ މަގްބޫލުކަން ކުޑަވެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު އުނޫޝާ ވެސް ހުރީ މި ރޭހުގައި ވަކި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދޫދޭ ކަހަލަ ރޫހެއްގައެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަލަށް އައި ޖަޖުންތަކެއް މި ސީޒަނާއެކު އުނޫޝާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުވެ މަޝްހޫރުވެ، ލޯބި ލިބިގެން ދިއުން ވެފައި ވަނީ ފެންނަ ފެނުމަށް އުނޫޝާ އަށް ހަޖަމުކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ޖަޖިން ޕެނަލްގައި އުނޫޝާ އަށް ވުރެ ހަގުކޮށް ތިބި ޖަޖުންނާ ދިމާލަށް އެގޮތަށް ފުންމައިގެން ދިއުމުގައި އޮތީ ވަކި ކޮން ބޭނުމެއް ހެއްޔެވެ؟

މިކަން ވެފައި ވަނީ އުނޫޝާގެ ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށެވެ.