ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމްކުރާނެ

މާދަމާ އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯން ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.


ޓީއެމްޒީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހަފުލާގައި ޕަފޯމް ކުރާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި 71 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބައިވެރި ވާނެކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ގަނޑުވަރުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވިންސާ ކާސަލްގެ އެސްޓީ ޖޯޗް ޝެޕެލްގައި ކުރިއަށްދާ ކޮއާގެ ރިހާސަލްތަކެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ކެންސިޓަން ޕެލަސްގެ ޓްވީޓެއް.

އެލްޓަން ވަނީ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން އަވަހާރި ޕްރިންސް ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ޖަނާޒާގައި ވެސް ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ލަވައެއް ހުށަހަޅައި ދީފަ އެވެ. އެއީ "ކެންޑްލް އިން ދަ ވިންޑް" އެވެ.

ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ އިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ހަފުލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން ވެސް ޕަފޯމް ކުރާނެ އެވެ.