10 hours ago

2

މައިންބަފާއިންނާއި ދަރިން އެކީގައި އުފާވެރިކޮށް އުޅޭ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދަރިން ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

3 weeks ago

ޖަނާވަރުންގެ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވަނުން އަންނަ އިރު، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަންނަނީ މިކަމަށް އެއްބާރުލުން...

1 month ago

ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރަނީ

1 month ago

ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އިންސްޓަ ޕޯސްޓަކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

1 month ago

2

"ނުރަ އިސްތަށި" ފެޝަން ޓްރެންޑަކަށް

2 hours ago

19

ރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 hours ago

2

އާއިލާ ރޫޅުމުން ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ވެސް އަސަރުކޮށްފާނެ

1 day ago

184

އެންމެ އުހުން ފެނުނު ހިތްގައިމުކަމާއި ކުރިއެރުން!

1 day ago

4

ގިނަ ވަގުތު އޭސީ ފިނީގައި އުޅޭ ނަމަ ލޮލަށް ގެއްލުންވޭ