18 hours ago

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އައިފޯން 12 ބޭނުންކުރާ ފަށާއިރު، ދެ ސިމް އެއްފަހަރާ ބޭނުންކުރާ ޑުއެލް ސިމް މޯޑުގައި 5ޖީ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

2 days ago

މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެޝަން ޝޯ ކަމަށްވާ ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ "އަރަބް ފެޝަން ވީކް" މި އަހަރު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

3 days ago

ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

3 days ago

2

ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ފާޑުކިޔުންތައް

6 days ago

5

ލުއި ވިޓޯންގެ ފޭސް ޝީލްޑެއް

4 hours ago

އިއްޔެގެއިރު އޮއްސި 6:00 އިން މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އާ ދެމެދު ރާއްޖޭން އަލަށް ފެނުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ 45 ކޭސް ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަށް ދިވެހިންނާއި 37 ބިދޭސީން ކަމަށް...

13 hours ago

3

ޓްރީޓޮޕުން ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

16 hours ago

25

ވެންޓިލޭޓަރު ކޮރަޕްޝަނަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ: ނަޝީދު

17 hours ago

13

ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނީތަ؟