8 hours ago

އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންގެ އެވްރެޖް އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދެ އިންޗި ކުރު ކުދިންނަށް، އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މެޑިކަލް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

5 days ago

ބެލާ ކްރޫޒަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓޮމް ކްރޫޒާއި ނިކޯލް ކިޑްމަން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެޑަޕްޓްކޮށްފެން ބޮޑުކުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ....

5 days ago

2

ޖަޕާންގެ ސްކޫލަކަށް "އަރްމާނީ" ޔުނިފޯމް

2 weeks ago

2

ޒާރާއިން މިފަހަރު ހެދީ އަގުބޮޑު "މުންޑެއް"

1 month ago

"ދޯ" ގައި މިފަހަރު ފެޝަން އާއި ބިއުޓީ

8 hours ago

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސްޕްރޭތަކުން ފުއްޕާމެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން، ދުވާލަކު 20 ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

8 hours ago

އިސްކޮޅު ކުރުކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްޓްރޯކްގެ ބިރު

19 hours ago

18

އަދީބުގެ ހާލު މިހާރު އިތުރަށް ގޯސް: ވަކީލު

1 day ago

15

900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދަނީ