2 hours ago

ބޯހަރު ކުއްޖެކޭ ބުނާ ގޮތެއް ނުހަދައޭ ކިޔާތީ ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. ބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމުން އެންމެ ފަހުން "ބަސް ނާހާ" ކުދިން ކަމަށް ވެސް ބުނަނީ އެވެ.

3 days ago

ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން މި ފަހުން ނެރޭ ގިނަ ފަރުމާތަކާ އެކު ކޮންމެވެސް މައްސަލަގަނޑެއް އެބަ ފެންމަތިވެ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުންޏެއް ހޫނު ފެނަށް...

3 days ago

1

ފެޝަން އައިކޮން ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

1 week ago

1

ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

1 week ago

2

މި ސްނިކާޒްގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ

2 hours ago

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

2 days ago

6

މިކަން ކޮޕީ ނުކުރާތި: މިއީ ސައިބޯނި މީރު މީހެއް

4 days ago

4

ކޯމާ އިން ހޭލެވުނުއިރު ދަރިއަކު ލިބިފައި!

4 days ago

ދުންފަތާ ދުރުވުމުން ހަމުގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވޭ