"ވާށޭ މަށާއެކީ"ގެ އެންމެ މަޖާ އެއް މަންޒަރު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ ޖާދޫގައި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވެފައި ތިބުމެވެ.


މިއަދާއި މާދަމާ ޝްވެކް ސިނަމާ އިން އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަކީ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަދޭ އެތައް މަންޒަރުތަކެއް ހިމެނޭ މަޖާ ފިލްމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މަންޒަރުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

މި ފަހަރު މިއޮތީ ފިލްމުން ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ މަޖާވި އެއް މަންޒަރު އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

ފިލްމުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަންނަ މި މަންޒަރަކީ "މާ ފޮނިބޮޑުވެގެން" އުޅޭ ފުބޫ "ވަގު ބިޓެއް" އެޕާޓްމަންޓަށް ވައްދައިގެން އުޅެނިކޮށް، ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ (މަޖޫ) އަށް ފަޅާ އަރާ މަންޒަރެވެ.

މި މަންޒަރުގައި ނަތާޝާ އާއި ފުބޫގެ "ވަގު ބިޓް"ގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވެސް ފެނިގެން ދެ އެވެ. އަދި އަންނަ ރުޅީގައި ފުބޫއާާ ޒުވާބުކޮށް، ކަކުލަށް އައިސް ޕެކަކުން ހަމަލާ ދީފައި ނަތާޝާ އަވަހަށް ނިކުމެގެން ދަނީ އެވެ.

މި ކުޅިވަރު ބަލަން ނަތާޝާ ފަހުން ކައިވެނިކުރާ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) މި ހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަލަން ހުރެ އެވެ.

މި މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ ފަހުން ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ފުބޫ އާއި ނަތާ ޒުވާބުކޮށް ރުޅިވެ އެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަންނަ މަޖާ އެ މަންޒަރު ވެސް ޑާކް ރެއިނުން ވަނީ ބެލުންތެރިން ބަލާނެ ވަރަކަށް ބަލަން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

އަދިވެސް ހޭން ބޭނުން ނަމަ "ވާށޭ މަށާއެކީ" މި ދެ ސީން ބަލާލުން ހަމަ ރަނގަޅެވެ. ފިލްމަށް ދާން ޓިކެޓް ނަގާފައި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް މިއީ ޓްރީޓަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

"ވާށޭ މަށާއެކީ" ޣޭ މި ދެ މަންޒަރުގައި ވެސް ފުބޫ ވަނީ އޭނާ އަކީ އެކްޓު ކުރެވިދާނެ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ. ފުބޫ އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ލަވަ ނޫންކަން ފިލްމް ބެލި މީހުން މިހާރު ހެކި ވާނެ އެވެ.