"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޖޮން ސްނޯ ތުނބުޅި ބޭލުމުން ފޭނުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ

އެޗްބީއޯގެ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ސިލްސިލާގައި ޖިން ސްނޯގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަން އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު، ތުނބުޅި ބޭލުމުން ފޭނުންނަށް އެ ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ޓްވިޓާގައި ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.


މިދިޔަ ހަފުތާކައި ކިޓް "ލައިވް ވިތު ކެލީ އެންޑް ރަޔަން" އާއި "ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް" ގެ އިތުރުން "ލޭޓް ނައިޓް ވި ސެތު މޭޔާޒް" ފަދަ ޓޯކް ޝޯތަކުގައި ބައިވެރިވި އިރު އޭ ހުރީ ތުނބުޅި އާއި މަތިމަސް އެއްކޮށް ބާލައި ވަރަށް އޮމާންކޮށްފަ އެވެ. މި ބަދަލަކީ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ނިމުމެއް އަންނާތީ ކިޓް ލުކަށް ގެނައި ބަދަލެކެވެ.

އޭނާ 2011 ގައި "ގޭން އޮފް ތުރޯންސް" ކުޅެން ފެށި ފަހުން މުޅިން ވެސް ހުރީ ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހާ އެކީގަ އެވެ.

އަދި އެއީ ސިލްސިލާ އިން އޭނާ ފެންނަ ލުކް ވެސް މެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މަސައްކަތުގައި ސިއްކަ ޖަހަން ޖެހުމުން ލުކް ބަދަލުކޮށްލީ އެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 32 އަހަތުގެ އެކްޓަރުގެ އާ ލުކާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ފޭނުން ބުނީ ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހާ ނުލައި ކިޓް ވަރަށް ހުތުރު ކަމަށާއި މިހާރު ހީވަނީ 12 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްހެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލުކް ބަލައި ގަންނަން އުނދަގޫ ކަމަށް ގިނަ ފޭނުންތަކެއް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބައެއް މީހުން އަދި ބުނީ އޭނާ މިހާރު ވައްތަރީ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕޯލް ސައިމަންއާ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން މީހަކު ބުނީ ކިޓް މިހާރު ވައްތަރީ މާވެލް އިން އެކްޓަރު ބިލީ ކްރިސްޓަލް، 71، ޒުވާން ކުރަން ހެދި ކޮމްޕިއުޓަ-ޖެނެރޭޓެޑް އިމޭޖަރީ (ސީޖީއައި) އަކާ ކަމަށެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 14 ގައި ފަށައި ހަ އެޕިސޯޑާ އެކު ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނާނީ މެއި މަހުގެ 19 ގަ އެވެ.