އޭކް ބްރަމް: ސްޓާ ޕްލަސްގެ މި ސިލްސިލާގެ ކޮންސެޕްޓް ތަފާތު ވާނެ

ސްޓާ ޕްލަަސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ ސިލްސިލާއަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއް ގެނެސް ދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ޕްރޮމޯ ވެސް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއްވީ ނަމަވެސް، މި ސިލްސިލާ އަކީ ސީދާ ކިހިނެއް ވާނެ އެއްޗެއްކަން އަދި އޮތީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.


"އޭކް ބްރަމް: ސަރުވަގޫން ސަމްޕަނާ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ މި ސިލްސިލާއަކީ ނުފޫޒު ގަދަ މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ޅީދަރިއަކަށް ބިނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ މީގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ޝްރެނޫ ޕަރިކް ކުޅޭ ކެރެކްޓާއަކީ ވަރަށް ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ކެރެކްޓާއެއް ކަމެވެ. ޕްރޮމޯތައް ބަލައިލީމާ އެކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގޭނެ އެވެ. އެ ކެރެކްޓާގެ ނަމަކީ ޖާންވީ މިއްޓަލް އެވެ.

އެހެން ސިލްސިލާތައް ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ވަރަށް މި ފަހަރު "އޭކް ބްރަމް: ސަރުވަގޫން ސަމްޕަނާ" ގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް ތިލައެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބަތަލާ ޝްރެނޫ ވެސް ސިލްސިލާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. ސަބަބަކީ މީގެ ޓީމުން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް ސަސްޕެންސް ގެއްލުވައިލަން ބޭނުން ނުވުމުވެ.

އެހެންވެ އިންތިޒާރުކޮށްލަން ޖެހެނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއަށެވެ. އެ ރޭ ސްޓާ ޕްލަސް އިން "އޭކް ބްރަމް: ސަރުވަގޫން ސަމްޕަނާ" ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ. މި ސިލްސިލާ އެ ޗެނެލުން ސިފަކޮށްފައި ވަނީ ރޮމޭންސް ތުރިލާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މީގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސް ދިން "އިޝްގްބާޒް" ގައި ވެސް އުޅުނު ޒައިން އިމާމް ހިމެނެ އެވެ.