ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މީޑިއާތަކުން އަރުވާ އަޑެއް: ރިޗަޑް މެޑެން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމަށް ފަހު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން ދެން ބޮންޑުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ރިޗަޑް މެޑެން ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.


އެލް މަޖައްލާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި 32 އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނީ އޭނާ ބޮންޑުގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކައަކީ "ހަމަ އަޑެއް" ކަމަށެވެ.

"އޭގައި ނެތް އެއްވެސް ހަގީގަތެއް. ދުވަސްކޮޅަކުން އަނެއްކާ ކޮންމެވެސް އެހެން އެކްޓަރެއްގެ ބޮންޑްގެ ރޯލާ ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "އަހަންނަކަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބޮންޑްގެ ރޯލް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް."

މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކްރެއިގަށް ފަހު، ބޮންޑްގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކަށް އެ ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ރިޗަޑް ހިޔާރު ކުރީ ބީބީސީން ގެނެސް ދިން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބޮޑީގާޑް" ގައި އޭނާ ކުޅުނު ވަރުގަދަ ފިރިހެންވަންތަ ކެރެކްޓާގައި ދައްކުވައި ދިން މޮޅު އެކްޓިން އަށް ފަހު އެވެ.

ނަމަވެސް ކްރެއިގަށް ފަހު ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކު މިހާތަނަކަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. ވާކިން ޓައިޓްލްއަކަށް "ޝެޓަލޭންޑް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އެޕްރީލް، 8، 2020 ގަ އެވެ.

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ރިޗަޑްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަކީ އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މިއުޒިކަލް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ރޮކެޓްމޭން" އެވެ. އޭނާ އެލްޓަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު ޖޯން ރެއިޑްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 31 ގަ އެވެ.