އިމްރާން ހާން ހުރި ގޮތުން ފޭނުން ދެރަވެއްޖެ

މިހާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފިލްމަކުން ނުފެންނަ އެކްޓަރު އިމްރާން ހާންގެ ފޮޓޯއެއް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ތިލަވި އިރު، އޭނާ ހިކިކަމުން ފޭނުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިިފި އެވެ.


ޓީޝަޓާކާއި ސޯޓް ބުރިއެއް ލައިގެން ބޮލުގައި ތޮއްޕެއް އަޅައިގެން އިމްރާން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ފެންނަ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިހިނެއްވެފައިތޯ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ އޭނާގެ ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި އޮތުމުން ލިބިފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އައި ބަދަލެކެވެ.

ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު އަވަންތިކާ މާލިކާ ކައިވެނިކޮށް މިހާރު 5 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު ވެސް ހުރި އިމްރާނާއި އަވަންތިކާގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، އަވަންތިކާ ވަނީ އިމްރާން ގެއިން މިދިޔަ މަހު ނުކުމެ، އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގާތަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް އިމްރާނާއި އަންހެނުން ވެސް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު މި ހަފުތާގައި ޝޯއެއް ލޯންޗް ކުރަން މުމްބާއީގައި އޮތް އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން އިމްރާން، 36، ފެނިގެން ބައެއް ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ "މިއީ ތިކަހަލަ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަން ނޫން" ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ.

އާމިރު ހާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އިމްރާން ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ފިލްމު "ޖާނޭ ތޫ...ޔާ ޖާނޭ ނާ" ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނުން ފެނިފައި ވަނީ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ކައްޓީ ބައްޓީ" އިންނެވެ.

އޭނާ ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކަކީ ދިއްލީ ބެލީ (2011)، އައި ހޭޓް ލަވް ސްޓޯރީޒް (2010) އަދި އޭކް މޭ އޯރް އޭކް ތޫ (2012) އެވެ.

ފިލްމް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން ބޭނުންވި އިމްރާން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ "މިޝަން މާސް: ކީޕް ވޯކިން އިންޑިއާ" ކިޔާ ކުރު ފިލްމެއް މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފަ އެވެ.