އުމުރުގެ ތަފާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯގެ ލޯބިވެރިޔާ ރައްދު ދީފީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑީ ކެޕްރިއޯ އާއި މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ/މޮޑެލް ކެމީލާ މޮންރޯގެ އުމުރުގައި 22 އަހަރުގެ ފަރަގެއް އުޅޭތީ އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު މި ވާހަކަތައް އެހާ ސީރިއަސްކޮށް، ކެމީލާ، 22، ކުރިއަކުން ނުނަގަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 44 އަހަރުގެ މީހަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.


އެއީ އުމުރުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރި ކުރީގެ ބަތަލާ ލޯރެން ބަކާލް އާއި އެކްޓަރު ހަމްފްރީ ބޮގާޓްގެ ފޮޓޯތަކެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުގެ ކެޕްޝަނަށް ކެމީލާ ލިޔެފައި އިނީ "އަ ލަވް ލައިކް ދިސް" އެވެ. ލޯރެން އާއި ހަމްފްރީގެ އުމުރުގައި 32 އަހަރުގެ ފަރަގެއް ހުއްޓެވެ. ލޯރެން 90 އަހަރުގައި މަރުވި އިރު، ހަމްޕްރީގެ އުމުރަކީ 58 އެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ އުމުރުގައި ވެސް ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރުމާ އެކު ވެސް ކާމިޔާބު ގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ކެމީލާ ޕޯސްޓް ކުރި ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ވަނީ ވަރަށް ކޮމެންޓްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުން ބުނީ އުމުރުގައި 22 އަހަރުގެ ފަރަގެއް ހުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ޓައިޓޭނިކް" ގެ ބަތަލު ގާތުން، ކެމީލާ ސަލާމަތްވެ، އުމުރާ ގުޅޭ ލޯބިވެރިއެއް ހޯދުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް މީހުން އަދި ވަނީ ކެމީލާ، ބައްޕަ އުމުރުގެ މީހަކާ ހިތާވެގެން އުޅެނީ އޭނާގެ އަތުން ކޯޗެއް ފެނިގެންތޯ ވެސް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އެހާ ޒާތީ ކަމަކާ ބަޔަކު ބެހުމުން އެކަމާ ހިތްހަނުޖެހިހެން ކެމީލާ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި އާންމު ކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނީ ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހި އުޅުމަކީ ވަރަށް ރީތި ސިފައެއް ކަމަށެވެ.

"އަދި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފުރަތަށް ތަންނުދީ ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ކަމަކަށް ވާނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "ބައެއް މީހުންނަކީ ކަމުގެ ދެކޮޅު ނުބަލައި ހިތަށް އެރިހާ އެއްޗެހި ބުނާ މީހުން. އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން."

ލިއޮނާޑޯ އާއި އާޖެންޓީ އަށް އުފަން ކެމީލާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައި ވަނީ 2016 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ދެ މީހުން އެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަކަށް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.