ޔޫއްޕެ ޖިމްގައި، ހަށިގަނޑު އެހާ ވަރުގަދަ!

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް ކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަނީ އެވެ.


އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް މިހާތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް، އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ކޮނޑުމަތި ފުޅާވެ، ބައިސެޕް ވަރުގަދަވެ، ހަށިގަނޑު ޓޯން ވެއްޖެ އެވެ.

ޔޫއްޕެ ވެސް ބުނަނީ ހަށިގަނޑަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެކްސްޓްރީމް ޖިމްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް (ސިކުނޑި)ގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ޔޫއްޕެގެ އަމާޒަކީ ހަށިގަނޑު ވީހާވެސް ބޮޑުކޮށް "ބަލްކް ކޮށްލުމެ"ވެ.

މި ތަފާތު ގެންނަން އަމާޒު ހިފީ އަންނަ އަހަރު ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭނާ ބަތަލެއްގެ ބައި ކުޅޭ އެކްޝަން ފިލްމަކަށެވެ.

"އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި ފަށަން ރާވައިގެން މިއުޅެނީ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަމާޒު ހިފާފައި މި އޮތީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުން. ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ މިކަމުގައި މިހާރު އުޅޭތާ،" އެތައް ފިލްމަކުން ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރު ބުންޏެވެ.

View this post on Instagram

Xtreme Fitness TRAINER : Sikundy Brain MONTH 01

A post shared by eupe (@eupe007) on

އޭނާ ބުނީ މިވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ހީކުރިހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޭރުގެ ފަންނާނުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ހަށިގަނޑަށް ގެންނާތީ މިއީ ހިތްވަރެއް ލައިފި ނަމަ ދިވެހި އެކްޓަރުންނަށް ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މީގައި ޑިސިޕްލިން ވަރަށް މުހިއްމު. އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އަދިވެސް އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރަށް އަހަންނަށް މި ކަމުގައި ނޫޅޭވޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން،" މި އަހަރު ބޭއްވި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކެޓަގަރީތަކުން އެވޯޑް އުފުލައިލި އެކްޓަރު ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު އޭނާ ބުނާހާ ގޮތެއް ހެދޭތޯ ވަރަށް ހިތްވަރު އެބަ ކުރަން."

View this post on Instagram

Trainer @brainsikundy

A post shared by eupe (@eupe007) on

ޔޫއްޕެ ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ މުޅި ދުވަހުގެ ރޫޓިން މިހާރު ރާވާލާފައި އޮތީ ކަސްރަތަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވޯކައުޓް ސެޝަންތައް ނެގުމާއި ވަކި ޑައިޓެއް ނެގުމާއި ގަޑިންގަޑި އަށް ނިދުން ކަހަލަ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެ އެވެ.

"ކެއުމުގެ އިޝޫ އެންމެ ބޮޑީ. ވާ ގޮތަކީ އަހަންނަކީ ކޮންމެކޮންމެ އެއްޗެއް ކެވޭ ކަހަލަ މީހަކަށް ނުވާތީ އިންސްޓްރަކްޓަރު ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކެއުން ގެންގުޅެން ދަތިވާ ގޮތް އެބަ ވޭ،" ޔޫއްޕެ ބުންޏެވެ. "އެކަމަކު ވެސް ހިތްވަރު ކުރާނަން."

އޭނާ ބުނީ ދިވެހި އެކްޓަރެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެންނަ އެފަދަ ބޮޑު ބަދަލުތައް ވެސް ސްކްރީނުން ފެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ މިކަން ހިތުލައިގެން އުޅޭތާ. އެހެންވެ އެކަން ވޭތޯ އަހަރެން މިއުޅެނީ،" ޔޫއްޕެ ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ ފޮޓޯއަށް ކޮމެންޓްކުރަމުން އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ "އެސްއާރްކޭ (ޝާހްރުކް ޚާން) ސަޅި އިނގޭ!" އެވެ.