ކުޅިވަރު / ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ޕްރެސްގައި ހުރި ކޯކްފުޅިތައް ނެގުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ބެހެއްޓީ ފެން

ރޮނާލްޑޯ ޕްރެސްގައި. ކޯކްފުޅި އެއްފަރާތް ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ނެގީ ފެންފުޅިއެއް ---- ފޯޓޯ: އޭއެފްޕޯ

ބުޑަޕެސްޓް، ހަންގޭރީ (ޖޫން 15) - ޔޫރޯގެ ޕްރީ މެޗު ޕްރެސް އަށް ޕޯޗްގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހާޒިރުވެ، މޭޒުމަތީގައި ހުރި ކޮކާކޯލާ ފުޅިތައް އެއްފަރާތް ކުރުމަށް ފަހު، ފެންފުޅިއެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

ޕްރީ މެޗު ޕްރެސްގައި ކެމެރާ އަށް ދައްކަން ބަހައްޓަައިފައި ހުރި ކޯކްފުޅިތައް އެއްފަރާތްކޮށް ފެން ފުޅިއެއް ބަހައްޓަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ "ފެން" މިހެންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އާއި ފާސްޓްފުޑްއާ ދެކޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ 10 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ވެސް ކޯކް އާއި ފްރެންޗްފްރައިސް ބޭނުން ކުރަން ވެސް އޭނާ ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން ބަލަން ބޭނުން އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާތަން ދެކެން. އެކަމަކު އަދި އޭނާއަކަށް އެކަމެއް ނުވޭ، އޭނާ ކޮކާކޯލޯ ބޮއެ އަދި ފްރެންޗް ފްރައިސްވެސް ކައިހަދާ. އޭނާއަށް އެނގޭނެ އަހަރެންވެސް އެކަމާ ގަޔާ ނުވާކަން. އެކަމަކުވެސް އޭނާ އެކަން ކުރޭ."

ރޮނާލްޑޯގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއާގެ ކުރީކޮޅު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އުފައްދާ ކުންފުންތަކުގެ އިސްތިހާރުތައް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް އިސްތިހާރުގައި ބައިވެރިވުން ހުއްޓައިލައިފަ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗާ އެކު، ޔޫރޯގެ ފަސް މުބާރާތެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރޮނާލްޑޯ ވެގެންދާނެ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އެ ރެކޯޑަކީ އޭނާ ސަމާލުކަން ދެ ކަމެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. މުހިންމީ ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް، އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ އުފުލާލި ކެޕްޓަން ބުންޏެވެ.

"ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްކަމަކީ އަބަދުވެސް ގާބިލުކަން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން... އަހަރެންގެ އުމުރުން 17 ނުވަތަ 18 ނަމަ އަހަރެން އުޅޭނީ ނުނިދާ ހޭލާ. ނަމަވެސް އަހަންނަކީ މިހާރު 36 އަހަރުގެ މީހެއް. ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ހުއްޓަސް މީގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުން،" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.

"މިއީ އަހަރެންގެ ފަސް ވަނަ މުބާރާތް، ނަމަވެސް އަހަންނަށް ހީވަނީ މިއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތްހެން."

ބުޑަޕެސްޓްގެ ޕުސްކަސް އެރީނާގައި ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށް ޕޯޗްގަލް ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ ނުވައެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

12 ކޮމެންޓް, 51 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 43%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 2%
icon inlove icon inlove 45%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަޑީ

16 June 2021

އޭނައަށް އެކަން އެހެން ކުރެވިގެން ނުވާނެ!! ސްޕޮންސަރުން ބޮޑެތި ހަރަދުކޮށްފަ ބަހައްޓާ އެއްޗިސް، ކުޅުންތެރިންނަށް ދުރަށް ލެވިގެންނުވާނެ، ތީގެން ވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ރޮނަލްޑޯ ނޫނީ އޮގަނައިޒަރ ފަރާތުން ލިބެން ޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަހަބަރު

16 June 2021

ކޯކްފުޅިތައް އެއްފަރާތްކޮށް ފެން ފުޅިއެއް ބަހައްޓަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނީ "ފެން" މިހެންނެވެ. ހަމަ "ފެން" ތަ ރޮނާލްޑޯ ބުނީ... ރޮނާލްޑޯ ވެސް ދިވެހި ބަސް ދަސްކުރީދޯ.. ގަދަ އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫސްވެރިޔާ

15 June 2021

އަޅެ މީގެ ވީޑިއޯ ކޮޅެއްގެ ހިސާބުވެސް މިވެރިން ނަށް ނުލިބުނީތަ

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެން

15 June 2021

އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އެގްޒާމްޕަލެއް ރޮނާލްޑޯއަކީ! ދެރަކަމަކީ ތިޔަ ވީޑިޔޯ ކޮޅުވެސް ބޭނުންކޮށްފާނެ އެހެން ޕްރޮޕަގެންޑާއެއް ފަތުރަން ވެސް. ބުނެފާނެ އެއީ އިޒުރޭލުން އުފައްދާ އެއްޗަކަށްވާތީއޭ "ކޯކްފުޅިތައް" އެއްފަރާތްކުރީ. ދާދިފަހުން ވެސް އެފަދަ ޕްރޮޕަގެންޑާތަކެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފަ. އިޒުރޭލު ކުޅުންތެރިންނާ ޖާރޒީ ބަދަލު ނުކުރާނެއޭ ކިޔައިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

15 June 2021

ޕިއްޒާއާ އެއްކޮން ހިލޭލިބޭ ކޯކުފުޅި ބޭނުންކުރަނީ ސިންކު ސާފުކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިޙާނު

15 June 2021

އެކަމަކު ރާ ބޮއިފާނެދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަން އަޙްމަދު

15 June 2021

އޭނަ ވަނީ އިސްލާމް ވެފައި. ދެން ކޮން ސުވާލެއް ތިކުރީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަުބުޗީ

15 June 2021

ކޯކަކީ ބޯން ހެޔޮވާވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަލާ

16 June 2021

އެހެންވެގެންތާ ޕިއްޒާއާއެކު ހިލޭ އެ ލިބެނީ. އަގެއް ނެތް އެއްޗެއް ލިބޭނީ ހިލޭތާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންޕަ ހަސަންޕުޅު

15 June 2021

ރޮނާލްޑޯދައްކާ މިސާލަށް އޭނާއަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފެން

15 June 2021

"ފެން" މިހެންނެވެ. ދިވެހި ސޮރެއް ތޯއްޗެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްޕި

15 June 2021

އަހަރެންވެސް ގޭގަ ހުންނަ ކޯކު ފުޅިތަކާ ފެންޓާ ފުޅިތައް އެއްފަރާތް ކޮށްފަ ފެން ބަހައްޓަން. މައްސަލައަކީ ގޭގަ އުޅޭ މީހުން އެކަމާ ހިތްޕުޅާ ނުވާތީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454