އާޓިފިޝަލް ހަކުރުން ސިކުނޑިއަށް އޮޅުން އަރާ

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން އާޓިފިޝަލް ހަކުރު ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައި ވިޔަސް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ބެލެވެނީ އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިކަން ދިމާވާ ސަބަބަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ ސައިންސްވެރިންނަށް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އެނގިފަ އެވެ.


ޔޭލް ޔުނިވާސިޓީ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި އާޓިފިޝަލް ހަކުރުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް އޮޅުންތަކެއް އަރައި މެޓަބޮލިކް ރެސްޕޮންސް އިތުރުވެ އެވެ.

ގުދުރަތީ އެއްޗެހީގައި، ފޮނިރަހަ ހުންނަނީ އެ އެއްޗަކާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހުންނަ އެނާޖީއާ އެއްވަރަށެވެ. އެކަމަކު އާޓިފިޝަލް ހަކުރުގައި ފޮނިރަހަ ހުންނަވަރާ އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް އެނާޖީ ނުވަތަ ކެލަރީއެއް ނުހުރެ އެވެ. މިހެން ވުމުން، ފޮނިރަހަ ހުންނަ އެކަމަކު ކެލަރީ މަދު އެއްޗެއް ކެއުމުން ނުވަތަ ބުއިމުން މެޓަބޮލިކް ރެސްޕޯންސް އިތުރުވަނީ ގިނައިން ކެލަރީ ހުންނަ އެއްޗެއް ކެއުމުން އިތުރުވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށެވެ.

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ޕްރޮފެސަ އޮފް ސައިކޭޓްރީ ޑާނާ ސްމޯލް މިކަން ސިފަކުރެއްވީ "ކެލަރީ އަކީ ކެލަރީއެއް ނޫން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

"މި ބެލެވެނީ ގިނަ ކެލަރީން މެޓަބޮލިކް ރެސްޕޮންސް އިތުރުވާ ކަމަށް. އަދި މި ރެސްޕޮންސަކީ ނުބައި ރެސްޕޮންސެއް،" ޔުނިވަސިޓީގެ ނިއުސް ރިލީޒެއްގައި ސްމޯލް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މި އަރާ އޮޅުމުގެ ސަބަބުން، ގަދަ ފޮނިރަހަ ހުންނަ އެކަމަކު ކެލަރީ ދަށް އެއްޗެއް ކެޔަސް ސިކުނޑިއަށް ހީވަނީ އެ ފޮނި ރަހަޔާ އެއްވަރުގެ ކެލަރީސް ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވި ކަމަށެވެ. މިހެން ދިމާވުމުން ކެއުމުގެ ގުދުރަތީ ހަމަޔަށް ބަދަލު އައިސް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވުމަށް މަގު ފަހިވަނީ އެވެ.

މި ދިރާސާ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ "ކަރަންޓް ބަޔޮލޮޖީ" ޖާނަލްގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.