އަހަރެން ޖީންސް ލަނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުދޮވެ: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖީންސް ލާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ޖީންސް ނުދޮވެ ލާ މީހަކު ހުރެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ބަޔަކު ތިބެދާނެ އެވެ.


މިހާރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އަދި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ތަރި ވިކްޓޯރިއާ ބުނަނީ އޭނާގެ އަތުގައި ޑެނިމް ޖީންސްގެ ބޮޑު ކަލެކްޝަނެއް އޮތް އިރު، ޖީންސް ލަނީ ނުދޮވެ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖީންސް ނުދޮންނަން. އެކަމަކު މިސާލަކަށް ޖީންސަށް އެއްޗެއް އެޅިގެން ހަޑިވެއްޖިއްޔާ ދޮވެލަން. އެ ވެސް ހަމައެކަނި ކޮލްޑް ވޮޝްއެއް، އެހެން ނޫނީ ހަމަ ނުދޮވެ ޖީންސް ލަނީ" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ދަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ބުންޏެވެ.

Keeping warm in the office today in my favourite #VBAW17 coat! x VB

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on

ވިކްޓޯރިއާ ޖީންސަކާ އެކު.

ހަތަރު ކުދިންގެ މަންމަ ވިކްޓޯރިއާ، 43، ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ޖީންސް ނުދޮންނަނީ އޭގެ ކޮލިޓީ ގެއްލިދާނެތީ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖީންސް ދޮން ނަމަ އޭގެ އަސްލު ކުލަ ގެއްލި، މެޓީރިއަލްގެ ފެންވަރު ވެސް ހިނގައި ދާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވެ މީގައި މުހިންމީ ހަމަ ޖީންސްގެ އަސްލު ރީތިކަމުގައި ބޭނުން ކުރަން ނަމަ، ނުދޮވެ ބޭނުން ކުރުން،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "އަހަރެން އަދި ޖީންސް ފަށް ވެސް ނުޖަހަން. އެލުވާފައި ބަހައްޓަނީ."

ޖީންސާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުން ވެސް ބުނާ ގޮތުގައި ޖީންސަކީ ދޮންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދޮން ނަމަ ދޮންނަ ފުއްދާލަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ކޮލްޑް ވޮޝްއަކުންނެވެ. ޑިޓާޖެންޓެއް ވެސް ނުލަ އެވެ.