ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ކާޑު ދައްކާލައިފި

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ދައުވަތު ކާޑު ބުރާސްފަތުު ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.


މި ފަހަރު ވެސް ކާޑު ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ 1985 އިން ފެށިގެން އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާގެ ހަފުލާތަކު ކާޑުތައް ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ބާނާޑް ވެސްޓްވުޑުންނެވެ. ކެސިންޓަން ޕެލަސް އިން ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި، ކާޑުތަކެއް ދައްކާލައިފައިވާ އިރު، ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯކޮޅެއް ވެސް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގެ ޓްވީޓެއް.

އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ޝާހީ ބޮޑު ކައިވެނީގެ ދައުވަތު މިހާތަނަށް، މަތީ ފެންވަރުގެ 600 މެހުމާނަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. ކެސިންޓަން ޕެލަސް އިން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިންސް ހެރީގެ ހަޔާތުގެ ބޮޑު ދުވަހު، އިނގިރޭވިލާތުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ހަފުލާގައި ހިއްސާ ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން ވިންސާ ކާސްލްގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލްގައި ބާއްވާ ހަފުލާގައި އާންމުންގެ ތެރެއިން 2،640 މީހަކަށް ދައުވަތު ދޭނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލަންޑަންގެ ދެ ސްކޫލެއްގެ 100 ދަރިވަރަކަށާއި ވިންސާ ކާސަލް ކޮމިނިއުޓީން 610 މީހަކަށާއި ޝާހީ އާއިލާ ދިރިއުޅޭ ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ އަވަށްޓެރިންނާއި އެ ސިޓީގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 530 މީހަކަށާއި ހިލޭ ސާބަހަށާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތަށް އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 200 މީހަކަށާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 1،200 ޒުވާނުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދައުވަތު ދޭނެ އެވެ.

ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގެ ޓްވީޓެއް.

ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ހަފުލާ ބާއްވާނެ ގަޑި އާއި ރިސެޕްޝަންތައް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި ކައިވެނީގެ ކޭކް އަޅާނެ ޝެފަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ކޭކް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ލަންޑަންގެ ވައިލެޓް ބޭކަރީ ހިންގާ ޕޭސްޓްރީ ޝެފް ކްލެއާ ޕީޓަކްއާ އެވެ.

ކެންސިންޓަން ޕެލަސްގެ ޓްވީޓެއް.

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ކަމަކީ މެގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން ފަރުމާ ކުރާނީ ކޮން ޑިޒައިނަރަކުތޯ ބެލުމެވެ. ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގު 400،000 ޕައުންޑަށް އަރަ އެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ނަމަ 8.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.