ޝާހީ ދަރިކަލުންނަށް ޖޯކް ޖެހުމުން ބީބީސީގެ ޕްރެޒެންޓަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އުފަންވި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ ދަރިކަލުން އާޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބެޓެން-ވިންޑްޒާ އަށް ޓްވިޓާގައި ޖޯކް ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ބީބީސީގެ ރޭޑިއޯ 5 ލައިވްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.


ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ދަރިކަލުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޅަ ޗިމްޕެންޒީއަކަށް ކޯޓެއް ލައްވައިގެން ދެ މީހަކު އޭގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތިބޭ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ޓްވިޓްކުރީ ބީބީސީގެ "5 ލައިވް" ގެ ޕްރެޒެންޓަރު ޑެނީ ބޭކާ، 61، އެވެ.

އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަނަކަށް އޭނާ ލިޔެފައި ވަނީ "ރޯޔަލް ބޭބީ ލީވްސް ހޮސްޕިޓަލް" އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް ބީބީސީން ބުނީ ޑެނީގެ އަމަލަކީ ބީބީސީން ގެންގުޅޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ވެސް ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ބަޔަކާ ނަސްލީ ގޮތުން ޖައްސައިލުން ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެއީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެންނަން ވާނެ ކަހަލަ އަމަލެއް ނޫން ކަމަކަށްވާތީ އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ޑެނީގެ އެ އަމަލު ބީބީސީގެ ތަރުޖަމާން ސިފަކުރީ "ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް" ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޝޯތައް ހުށަހަޅައި ދީގެން އެވޯޑްތައް ވެސް ހޯދާފައިވާ ޑެނީ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވީޓްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެ ޑިލީޓްކޮށްލައި ފަހުން މައާފަށް ވެސް އެދި ޓްވީޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ބީބީސީގެ ވަޒީފާ އިން އޭނާ ވަކި ކުރި ވާހަކަ އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ފަހުން އެހެން މީޑިއާތަކަށް ޑެނީ ވަނީ ބީބީސީގެ އެ ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފާޑު ވެސް ކިޔައިފަ އެވެ.