ފޯކައިދޫ އަތުން ނިއު އަށް ހަނި މޮޅެއް

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ގޯލާ އެކު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.


އެ މަގާމް އަލުން ނިއު އިން ހޯދީ 10 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ ލަނޑާ އެކު އެވެ. އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. ފޯކައިދޫ އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާ އެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ނިއުގެ އަތުގައި ކޮންޓްރޯލް އޮތް ނަމަވެސް ފޯކައިދޫ އިން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެސްކޮށްގެން ކުޅެ ނިއު އަށް އުނދަގޫކުރަމުންނެވެ. ނިއު އަށް އެޓޭކް އުފައްދާނެ ޖާގަތައް އެ ޓީމުން ބަންދުކުރި ނަމަވެސް ލިބުނު ފުރަތަމަ ހުސް ފުރުސަތުގައި ސެންޓޭ ވަނީ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއު އަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. ފަހަރުން ފޯކައިދޫގެ ކުޅުންތެރިއަކު ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ރެފްރީގެ ގައިގައި ޖެހި މިސްރާބު ބަދަލުވެގެން ލިބުނީ ނިއުގެ އާމިރް ގުރުބާނީ އަށެވެ. އޭނާ ކުރިއަށް ދިން ބޯޅަ ފޯކައިދޫގެ ޑިފެންޑަރު ފަހުދު އަބްދުﷲ ހާފުގެ މެދުތެރެއިން ދިފާއުކުރަން ޖެހުމުން ލިބުނީ ސެންޓޭ އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ބޯޅަ ހިފައިގެން ކުރިއަށް ޖެހި އޭރިއާ ރޮނގު މަތިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޖަހައި ގޯލަށް ވައްދާލައިފަ އެވެ.

މި ހާފުގައި ފޯކައިދޫން އެންމެ ރަނގަޅު ފުުރުސަތެއް ލިބުނީ މުސްތަފާ މަހުމޫދަށެވެ. ނިއުގެ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ކައިރިން ނައްޓާލާފައި އޭނާ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބާރު ޝޮޓް ނިއުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު މަތަކުރި އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ސެންޓޭ އަށް ދިން ބޯޅަ އޭނާ ގޯލަށް ޖެހުމުން ފޯކައިދޫގެ ގޯލްކީޕަރު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނީފް ސާގިބް މަތަކުރި އެވެ. އޭރު އެ ބޯޅައަށް މުޅިން ހުހަށް އަރާ ދެ ކުޅުންތެރިން ނިއުގެ އޭރިއާ ތެރޭ ތިއްބެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ފޯކައިދޫގެ ހަލީލް ޖަމާލަށް ފުލުފުލުގައި ދެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ނިއުގެ ޑިފެންޑަރު އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ އަށް ހެދުނު ގޯސްތަކެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ހަލީލަށް އޭރިއާ ތެރެއިން މުޅިން ހުހަށް ލިބުނު ދެ ބޯޅަ ވެސް ގޯލާ އަމާޒެއް ނުކުރެވުނެވެ.

މެޗުގެ ފަހުބައިގައި ފޯކައިދޫން ކުރިއަށް ޖެހުނުއިރު ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ހަތަރު ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވި އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެންޓޭ ދިން ބޯޅައެއް ނިއުގެ ކިޕްސަން އަތުހިއޭ ބާރު ބާރަށް ގޯލަށް އަމާޒުކޮށްލި ނަމަވެސް ފޯކައިދޫގެ ކީޕަރު މާ ހުށިޔާރެވެ. އޭގެ ފަހުން 77 ވަނަ މިނެޓުގައި އަރިމަތިން ސެންޓޭ ކުރިއަށް ހުރަސްކުރި ބޯޅަ މުހައްމަދު އުމެއިރު އެކަނިމާއެކަނި ހުރެ ގޯލަށް ޖެހުމުން ކީޕަރު ދިފާއުކުރިއިރު އެ ބޯޅަ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިބްރާހިމް އަތީގް ހަސަން ޖެހުމުން ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ހަމްޕު ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވެސް ކީޕަރު ނެގިއިރު ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ސެންޓޭ އަށް ދިން ބޯޅަ އޭނާ ޖެހުމުން ވެސް ކީޕަރު ސަލާމަތްކުރި އެވެ.

ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނީ އޭނާގެ ޓީމަށް ވުރެ މެޗާ މެދު ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެފައި އޮތީ ފޯކައިދޫ ޓީމުން ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

"ވެދާނެ އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްލެވުނީ ކަމަށް. ވަރަށް އުނދަގޫ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް މި ކުޅުނީ. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމުގައި އަހަރެމެންގެ މެދުތެރެ އާއި ޑިފެންސުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވޭ،" އޮސްކާ ބުންޏެވެ.

ފޯކައިދޫގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ހިތްވަރު ކުރި ކަމަށާއި މައްސަލައަކަށް ވެގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ނިންމާނުލެވުން ކަމަށެވެ. އަދި ނިއުގެ ގޯލަކީ ވެސް ފޯކައިދޫ ޓީމަށް ހެދުނު ގޯހަކުން ވަން ލަނޑެއްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.