3 hours ago

1

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ޓީމު ގަތަރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މުހައްމަދު ސާމިރު ހިމެނުން ވެގެންދިޔައީ ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ގައުމީ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕީޓަ ސެގާޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން...