8 hours ago

4

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ގޯލްކީޕަރު ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ މުހައްމަދު ފައިސަލާއި ވިކްޓަރީގެ ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.