18 hours ago

1

ރަސްމީކޮށް ދުވަން ނުކުތްތާ އެންމެ ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޑރ. އައިޝަތު ޖިނާނީ އިބްރާހިމް (އީނު) މިއަދު ޔޫއޭއީގެ ރަސް އަލް ޚައިމާހް ހާފް މެރަތަންގެ އަންހެނުންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައި އެ އިވެންޓުގެ...