1 day ago

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނާތީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އިތުރު ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެފްއޭއެމުން މިރޭ ނިންމައި، މި ސީޒަނުގެ އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް...