ދިވެހި ލީގުގެ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މަގާމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގަލޮޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތައްޔާރުކުރާތީ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މެޗު ފަސްކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.


އެފްއޭއެމުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ކުރަމުންދާތީވެ، މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހު 18 އާ ހަމަައަށް ދަނޑު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަގައިފައި ކަމަށެވެ.

"އަދި ދެންނެވުނު ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތީވެ، ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ހުއްދައެއް ނުލައި ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ." އެފްއޭއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ކުޅެން ރާވާފައި އޮތް ހަތަރު މެޗު މި މަހު 21 އަދި 22 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން އީގަލްސް އާއި ވިކްޓަރީ އަދި މާޒިޔާ އާއި ށ. ފޯކައިދޫ ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ޓީސީ އާއި ފ. ނިލަންދޫ ކުޅޭ މެޗާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ރަސްމީ ބޭނުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑު ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އެފްއޭއެމުން ހަދާފައިވާ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަަށް މުބާރާތްތައް ނުދާތީވެ، ޓީމުތަކަށް އޭގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތްގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާތީވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"(ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ނުދާތީވެ) މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މި ކަންތައްތަކަކީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމުގައި މި ފުރުސަތުގައި ދަންނަވާލަމެވެ،" އެފްއޭއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ސީޒަން ހުޅުވާ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ނުކުޅެ އެވެ. މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރު ކަޕް ވިނާސް ކަޕް ހުއްޓާލާފައި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކުޅެން ފެށި ފަހުން އެ މެޗު ނެތި ސީޒަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޝީލްޑް މެޗު ފުރަތަމަ ފަސްކުރީ އޭރު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ މެޗު ކެންސަލްކުރީ އެފްއޭއެމް އިން ހަދާފައިވާ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ގައުމީ ޓީމުތަކާއި ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ސީޒަން ދިގުލައިދާތީވެ، މި އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމުން މިއީ އެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތް ނެތި ސީޒަން ނިންމާލާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި ސީޒަން ދިގުލައިދާނެތީވެ، އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން ނިންމިއިރު، މިއީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ މި މުބާރާތް ނުބާއްވާ ދެ ވަނަ އަހަރެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައިވަނީ މި ފަހަރުގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ވެސް ތަކުރާރުކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމް އިން ރާވާފައި އޮތްގޮތަށް މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ލަސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރުން ދަނޑު ނަގައި އެ ހަރަކާތްތައް ނިމުނުއިރު، ދަނޑުގެ ހާލަތު އޮތީ މެޗުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ފަދަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭ ހަމައެކަނި ސްޓޭޑިއަމް އަކީ ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑަށް ވީހިދު މި ފަދަ ދުރާލާ މިންނުކުރެވޭ ފަދަ އެތައް ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގެނެވޭ މި ފަދަ ބަދަލުތައް ބައެއް މީޑިއާތަކުން މި އެސޯސިއޭޝަން ބަދުނާމުވާގޮތަށް ހަބަރު ފެތުރުމަކީ މި އެސޯސިއޭޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ،" އެފްއޭއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.