ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ފޯރި ކެނޑިފައި

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މާދަމާ އަލުން ފަށާއިރު ކޮންމެ ޓީމަކަށް މިއޮތީ ތިން މެޗެވެ. ލީގުގެ އެންމެ ފޯރިގަދަވާން ޖެހޭ ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ހާލަތު އޮތްގޮތުން މާބޮޑު ފޯރިއެއް ނެތެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ދެ ވަނަ ޓީމަށް އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިން އޮތް ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.


އޭއެފްސީ ކަޕަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް ކުޅެމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވެވުނީ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް ލިބޭ ވަރަށް ކްލަބްތަކަށް ދީފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިން ލިޔެކިއުން ފޮނުވާފައިނެތުމުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ކްލަބްތަކުން ބުނީ ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވުމުން އެ އެޕްރޫވްކޮށް އޭއެފްސީ އަށް ހަމައަށް އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފަހު ޒިންމާ އޮތީ އެފްއޭއެމް ބޮލުގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ކަމުގައި އެފްއޭއެމާއި ކްލަބްތަކުގެ ވެސް އިހުމާލު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން ބުނީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އޭއެފްސީގެ ލައިސަންސް ލިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތީ މާޒިޔާ ކަމަށެވެ.

މި ކަމުގައި ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެފްއޭއެމުން އަންނަނީ އޭއެފްސީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އަލުން ކްލަބް ލައިސަންސް ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވާ އޮންލައިން ސިސްޓަމް ހުޅުވާލައި ކްލަބްތަކުގެ ލިއެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދީ އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތް ހެދުމެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން އޮތީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރުގަ އެވެ.

ލީގު ދިގުލައިދާތީވެ، އެފްއޭއެމުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް ފަސްކޮސްފަ އެވެ. އަދި ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. މި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމުން ނިންމީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެ ޖާގަ މި ފަހަރުގެ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އާއި ދެ ވަނަ އަށް ދޭށެވެ.

ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާގެ 31 ޕޮއިންޓް އޮތްއިރު، އީގަލްސް ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 29 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ނިއު އަށް ލިބިފައިވަނީ 27 ޕޮއިންޓެވެ. މި ހަތަރު ޓީމު ވެސް އަންނަނީ ގަދަ ދެ ޓީމުގެ ތެރޭ ހިމެނެން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މި ވަގުތު ޓީމުތައް އޮތް ފޯމަށް ބަލާއިރު ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ޓީސީ އަށެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބުނަސް ލީގުގެ ދެ ވަނައިގެ ފޯރި ކުރިން ގަދަވެފައި އޮތީ އޭއެފްސީ ޖާގައެއްގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތުމުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގެ ފޯރި އަށް މި ވަނީ އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. މިިދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ފޯރިގަދަވެ ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ފެނުނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެކަން ތަކުރާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތީ ހަނިވެފަ އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރުމަކީ ޓީމުތަކަށް އެތައް ގޮތަކުން ފައިދާ ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ ކުޅުންތެރިން ތަރައްގީ ކުރަން އިތުރު ތަަޖުރިބާ ލިބި ކްލަބްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ފައިސާ ވެސް ލިބޭތީ އެވެ.

ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އީގަލްސް ނުކުންނާނީ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި މާދަމާރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ ށ. ފޯކައިދޫއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ޓީސީ އާއި ފ.ނިލަންދޫ ކުޅޭއިރު، އެރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބައްދަލުކުރާނީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ އެވެ.