އަމީރީގެ މުސާރަ ދޭން ފީފާ އިން ނިއު އަށް އަންގައިފި

މިިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަފްގާނިސްތާންގެ ފުލްބެކް ހާރޫން އަމީރީ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ދިނުމަށް އެ ކްލަބަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން އަންގައިފި އެވެ.


ފީފާއިން ނިއު އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އަންގާފައިވަނީ އަމީރީގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 13،250 ޑޮލަރާއި އުސޫލުން ބޭރުން ނިއު އިން އަމީރީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކޮށްފައިވާތީ އޭގެ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 30،130 ޑޮލަރު ދެއްކުމަށެވެ. އެ ގޮތުން ޖުމްލަ ނިއު އިން ވަނީ އަމީރީ އަށް 45،636 ޑޮލަރު (703،707.12 ރ) ދައްކަން ޖެހިފަ އެވެ.

ނިއު އިން މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފީފާއިން އެ ކްލަބަށް ދީފައިވަނީ 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތެކެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިއު އިން އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެ ކްލަބަށް ލިބޭނެ އަދަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން ޓްރާންސްފާ ޕީރިއަޑުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވުމެބެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ނިއު އަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އަމީރީ ރާއްޖޭން ފުރީ ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ރާއްޖޭން ދިޔައިރު އޭނާ ވަނީ ނިއު އިން އަބަދުވެސް އޭނާ އަށް ކަންތައްތަކުގައި އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިފައިވާތީ އޭގެ ބަދަލުތަކެއް ހޯދަން ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް އޭރު ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަމީރީގެ މުސާރަ ދޭން ނިއު އަށް ފީފާއިން އަންގާފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ ސީނިއާ ޓީމުގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދީ އޮތުމުން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެފްއޭއެމުން ވަނީ ނިއު އިން ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމާ އެކު އެ ޓީމަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަން ނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މުސާރަ މައްސަލައިގައި ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެފްއޭއެމުގެ ޕްލޭޔާ ސްޓޭޓަސް ކޮމިޓީން ބަލަމުން އަންނައިރު ދާދި ފަހުން އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިއުގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި އެ ކްލަބާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފަ އެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމީ އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް އެ ކްލަބުން ހުށަހަޅަން އުޅޭތީ ޒާތީކޮށް އެކަން ނަގައިގެން ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިހާރު ވެސް ފީފާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ލިބެނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ އެތަކެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެ ގޮތުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒަށް ނުދީ އޮތް މުސާރަ ދެ އަހަރަށް ފަހު އޭނާ އަށް ދިނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. އެކި މުހުލަތުތަކެއް ދީގެން މުނޯޒަށް ޖުމްލަ އެކު ވެލެންސިއާ އިން މުނޯޒަށް 9595 ޑޮލަރު (147،954 ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖެހުނެވެ.