ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އައިއޯއައިޖީން ލަންކާ ފެނިދާނެ!

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.


ލަންކާ އަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާގ ައުމުތަކުން 1979 ވަނަ އަހަރު ފެށި މި ގޭމްސް ކޮމިޓީގެ ފައުންޑިން މެމްބަރެކެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ ހެދި އެއްވެސް ގޭމްސްއެއްގައި ވާދަނުކުރެ އެވެ.

އޭގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ފަހުން ލަންކާ އިން، މި އަހަރު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެވެ. އެކަމަކު ގޭމްސް އެހާ ކައިރި ވެފައި އޮއްވާ މުޅިން އާ ގައުމަކަށް ފުރުސަތު ދޭން ގޭމްސްގެ އޯގަނައިޒިން ކޮމިޓީ (ކޯޖީ) އަށް ނުފެނުނީ އެވެ.

ކޯޖީގެ މެމްބަރު އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ އަލުން ޕްރޯޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ލަންކާގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގޭމްސް އިން ފުރުސަތުދޭން ކޯޖީން ނިންމާނީ އެއަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

"އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަން ޖެހޭނެ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކާއި ޕޮލިޓިކަލީ އެކަމަށް ތާއީދު އޮތްކަން ވެސް. އެއަށް ބެލުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ،" މަރުޒޫގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގޭމްސްގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ލަންކާ އަށް ފުރުސަތު ދޭން ކޯޖީން ނިންމާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވެ އެވެ. ލަންކާ އަކީ ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ވެސް ވަރުގަދަ ބާރެކެވެ. އެހެންވެ އެ ގައުމު ވާދަކުރަން ފެށުމުން ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

އެކަމަކު ގައުމެއް އިތުރުވުމަކީ، މުޅިން އަލަށް މިފަދަ ގޭމްސްއެއް ބާއްވާ ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާނެ އިތުރު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އައިއޯއައިޖީ ގައި މިހާރު ވާދަކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މޮރިޝަސް، ކޮމޮރޯސް، މަޑަގަސްކަރަ، މެޔޯޓް އަދި ރިޔޫނިއަން އެވެ.