ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގޭނެ: ގުއާމް ކޯޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ގުއާމުން ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖާ އެކު ފައިދާ ނެގޭނެ އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާލް ޑޮޑް ބުނެފި އެވެ.


އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ޑޮޑް ގުއާމްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ގުއާމް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ. ގުއާމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ އާއި ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި މެޗާއި އޮމާނާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވި މެޗު ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

ރޭންކިންގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް އޭގައި އެންމެ ފުލުގައި އޮތީ ގުއާމް އެވެ. މި މި ގްރޫޕުގައި އޮތް ރާއްޖެ އާއި ފިިޕީންސް، ސީރިއާ އަދި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ގުއާމުން އެއްޗެއް ހާސިލްކުރާނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގުން ކަމަށް ޑޮޑް ދެކެ އެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖަކީ ހޯމް މެޗުތައް. އެއީ ގުއާމަށް އަންނަން ދެން އެހެން ޓީމުތަކުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ. އެއީ އަހަރެމެންނަށް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގޭނެ ކަމެއް. އަދި މި މާހައުލުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ފަސޭހައެއް ވެސް ނުވާނެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ވެސް އަހަރެމެން ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖްގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންހިފާނަން. ފިޒިކަލީ ވެސް އެހެން ފައިދާތަކެއް ވެސް އެބަހުރި،" ޑޮޑް ބުންޏެވެ.

ގުއާމްގައި ޓާފް ދަނޑެއްގައި މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނަގަން ޖެހެނީ އެމެރިކާގެ ވިސާ އެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އަދި މި ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ލަންކާގައި ހަމަޖައްސަންޖެހުނީ ވެސް ގުއާމަށް ދާން ނަގާ އެމެރިކާ ވިސާގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ދިގުލައިދާތީ އެވެ. ރާއްޖޭން ގުއާމް މެޗު ކުޅެންދާން ނެގި 23 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަރީފް އާއި ހުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) އަށް ވިސާ ހަމަނުޖެހޭތީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗު ކުޅެން ނުދެވުނެވެ.

ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ގުއާމްގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ. -- ފޮޓޯ:ގުއާމް އެފްއޭ

މީގެ ކުރިން ވެސް ގުއާމާ ދެކޮޅަށް އެކި ގައުމުތަކުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ވިސާ މައްސަލަ ޖެހިގެން ބައެއް ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ގޮތުން ތުރުކުމެނިސްތާނާއި އޮމާނުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗު ނުކުޅެވިގެން ސްކޮޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހުނު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ގުއާމް ފުރުސަތު ހޯދީ ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާން އަމިއްލަ ގައުމުގައި 1-0 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ގުއާމުން ވަނީ ދެ ވަނަ ލެގުގައި 5-0 އިން ބޫޓާން ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ޑޮޑް ބުނީ އެ ފެންވަރުގައި ހޯމް މެޗުތަކުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް ފުރަތަމަ ވެސް މި އޮތީ ހޯމް ދެ މެޗު. ރާއްޖެ އާއި ފިލިޕީންސް. މިއީ އަހަރެމެންނަށް ޗެލެންޖްކުރެވޭނެ ދެ ޓީމު ކަމަށް ދެކިގެން. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަތީޖާ އަކަށް ކުޅެންވީ،" ޑޮޑް ބުންޏެވެ.

ފީފާ އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރޭންކިންގައި ގުއާމް ދުނިޔޭގެ 190 ވަނައިގައި އޮތް ނަމަވެސް އެއީ ބަލާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ދަނޑުމަތީގައި ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ގުއާމަށް ވެސް ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިދާނެ ކަމަށް ޑޮޑް ބުންޏެވެ.

ގުއާމްގެ ދަނޑުގައި މާދަމާ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހެނދުނު 10:30 ގަ އެވެ.