ފުލް ޓައިމް: ދިވެހިރާއްޖެ 1 - 2 ފިލިޕީންސް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ފިލީޕީންސް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.