އަވަސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި

އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭ ތާރީހަށް ވުރެ ނުވަ މަސް ކުރިން، ކުރިއަށް އޮތް 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.


އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި އެ ހުށަހެޅުމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން މިއަދު ރުހުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފުޓްބޯޅަ އަކީ، ވަކިވަކި އެއްވެސް މީހަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކުޅިވަރެއް. މި އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަހަރެން ގޮވާލަން،" ފާޑުކިޔުންތަކާއި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްސާމް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ހިނގާ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރަމާ."

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ނުވަ މަސް ދުވަސް ކުރިން، އަވަސް އިންތިހާބަކަށް މި ގޮވާލަނީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ އާއި ކްލަބްތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލީޑާޝިޕެއް ކަނޑައަޅަން މަގު ދައްކަން ކަމަށެވެ. އަދި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި ބާއްވާ ދެފުށް ފެންނަ އިންތިހާބެއް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންގެ އިތުބާރު އެފްއޭއެމަށް ހޯދުމަކީ ވެސް އަވަސް އިންތިހާބެއްގެ ބޭނުން ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ބައްސާމް އިންތިހާބު މި އިއުލާންކުރެއްވީ މީން ދުވަހަކު ވެސް އެފްއޭއެމަށް ކުރިމަތިނުވާ ވަރަށް ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ބައްސާމް އާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައެއް ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތްކުރި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގައި، އަދި އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންކަންކޮށްފައިވާތީވެ، އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި އެ އިދާރާގެ ރައީސްކަމުން ބައްސާމް ވަކިކުރަން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ސިގްނަލް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ މާލީ އެހީ ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކައި، އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕް ބަދަލުކުރަން މަހުލޫފު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނިތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީހެވެ.

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އިސް ނަގައިގެން ކުރަން ފެށި އެ މަސައްކަތުގެ ސިގްނަލެއް މަހުލޫފު ދެއްވި ދުވަހާ ވިދިގެން އައި ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ނިއު ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. ނިއު އިން ތުހުމަތުކުރި ގޮތުގައި ސަސްޕެންޑްކުރީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގަން އުޅުމުން އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ.

ފަހުން އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވީ ވިކްޓްރީންނެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދި ވިކްޓްރީން ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި، ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ކަމަށް ފީފާ އިން ބުނުމުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތެއް ނުވީ އެވެ. އަދި ފަހުން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވެސް އެފްއޭއެމްއާ ސުލްހަވީ އެވެ.

ވިކްޓްރީން ވަނީ އޭރު އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތުގައި ސިޔާސީ އޮފީހެއް ހުޅުވުމާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެތަން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެކަން ގުޅެނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އޮފީހެއް އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި ހުޅުވުމާ އެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް އޭރު ވިދާޅުވީ އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނެއް "މެޑަމް އޮފީސް" ހިންގަން ދީފައިވާ ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން އެ ތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ އެފްއެމްއޭ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވިކްޓްރީން އޭރު ފާހަގަކުރި އެހެން ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަކަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުމާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ސަރަހައްދީ އޮފީސްތައް ނެހެދުމާއި މުހިއްމު މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޖާގަތައް ގެއްލުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ފަރުވާކުޑަކަން އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުމާއި ފުޓްބޯޅައާ ގުޅުން ހުރި މުހިއްމު ނިންމުންތައް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި ކްލަބްތަކުގެ ބަހެއް ނެތި ނިންމުން ހިމެނެ އެވެ.