ތަމްސީލްކުރަނީ ރާއްޖެ، ދިވެހިންގެ އެހީ ބޭނުން: އިރޭ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިއަދު ހަވީރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ އިން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުން ތަމްސީލުކުރަނީ ރާއްޖެ ކަމަށާއި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ބުނެފި އެވެ.


މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) އެއްކޮށް ފިޓްނުވާތީ ފަހަކަށް އައިސް އޭނާ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ނުހިމަނަ އެވެ. އެހެންވެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ޒިންމާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ނެގީ ވައިސް ކެޕްޓަން އިރޭ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ދަނޑު ފުރާލީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އެ ފަދަ މަންޒަރެއް މިއަދުގެ މެޗުގައި ފެންނަން ނޭދޭ ކަމަށް މެޗުގެ ކުރިން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރުޖާން ސެކުލޮސްކީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިރޭ ވެސް ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

"ބަންގްލަދޭޝް މީހުން މާޒިޔާގެ ހޯމް މެޗުގައި ދަނޑުފުރާލާފައި އޮތުން ރަނގަޅެއް ނޫން. އެއީ މާޒިޔާ މި ތަމްސީލްކުރަނީ ރާއްޖެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުން މާޒިޔާ އަށް ސަޕޯޓްކޮށްދޭން އައުން އެދެން،" އިރޭ ބުންޏެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެނީ މާޒިޔާ ޓީމުގަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ނެގި 31 ކުޅުންތެރިންގެ ގައުމީ ސްކޮޑުގައި 10 ކުޅުންތެރިންނަކީ މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އިރޭ ބުނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭތީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދާން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާޒިޔާގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރަން ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަންގުބަންދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު އަބަހާނީގެ ހޯމް މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ލެގުން ކޮންމެ ޓީމެއް މޮޅުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޓީމަކަށް ޕްލޭއޮފް ބުރުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މެޗު 0-0 ނުވަތަ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މާޒިޔާ އަށެވެ.

"ރަށުންބޭރުގައި ދެ ގޯލު ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ފަސޭހައެއް ނުކުރާނަން. އަހަރެމެން ކޮޅަށް ވަދެފައިވާ ދެ ގޯލަކީ ހަގީގަތުގައި ހެދުނު ގޯސްތަކަކުން ވަދެފައިވާ ގޯލުތަކެއް. ބޭނުންވަނީ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅު މޮޅަކުން މޮޅުވާން. އެ ގޮތުގައި ޓީމުގެ ރޫހު އޮތީ،" އިރޭ ބުންޏެވެ.

އިރޭ ބުނީ ކުރިން މެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަކީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒުކަމަށެވެ.

އަބަހާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރަކީ ކޯޗުގެ ޕްލޭން

އަބަހާނީގެ ކޯޗުކަމާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހަވާލުވި ލެމޯސްގެ ކޯޗުކަމުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ގޮސް އިންޓަ ޒޯން ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ. ލެމޯސް އައުމުގެ ކުރިން އަބަހާނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެއީ 2017 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ނިއު އާއި މާޒިޔާ އަތުންނެވެ.

އަބަހާނީގެ ކެޕްޓަން ޖިބޯން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެނީ. -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އަބަހާނީގެ ކެޕްޓަން ނަބީބް ޖިބޯން ބުނީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ކަންތައްތައް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މަސައްކަތްކުރާނީ މާޒިޔާ އަތުން މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ ބޮޑެތި މެޗުތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ކޯޗު ލެމޯސްގެ ރޭވުންތައް ރަނގަޅުވުން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މި ދަނޑުގައި (ގަލޮޅު ދަނޑުގައި) އަހަރެމެން ދެ ފަހަރު ބަލިވެއްޖެ. އެކަމަކު އެއީ އަހަރެމެން މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އާ މެޗެއް. އެކަމަކު މި ފަހަރު ތަފާތަކީ މި ކޯޗު ހުރުން. އޭނަގެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން އަހަރެމެންނަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ،" ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމަށް 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ފޯވާޑް ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޖިބޯން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އޭރު އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން މިނެރްވާ ޕަންޖާބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ދެއްކި ފަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައިގެން މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންޑިއާ ފަސްގަނޑުގައި އެ ގައުމުގެ ޗެމްޕިއަން (މިނެރްވާ ޕަންޖާބް) ބަލިކުރިއިރު ހުރި ރޫހުގައި ނުކުމެ ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ މި މެޗުން ވެސް،" ޖިބޯން ބުންޏެވެ.

މިއަދު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު މާޒިޔާ އާއި އަބަހާނީ ކުޅެން މޮޅުވާ ޓީމެއް ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ކުޅެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ނޫނީ ބޫޓާނުގެ ޕާރޯއާ އެވެ. މި ހަތަރު ޓީމު ވާދަކުރަނީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސާ ގްރޫޕްގެ ފަހު ޖާގަ އަށެވެ. އެ ގްރޫޕްގައި މި ވަގުތު އޮތީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އަދި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެވެ.