ބެންގަލޫރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ އިތުބާރާ އެކު: ސެކުލޮސްކީ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން އިއްޔެ މާޒިޔާ އިން ކަޓުވާލި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެ ޓީމު އަތުން ދެ ލެގުން ހޯދުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ މާޒިޔާ އިން ޕްލޭއޮފުގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަރްޖާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.


ޑާކާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 2-2 އިން އެއްވަރުވެފައި ވުމުން އިއްޔެ ހަވީރު މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް މާޒިޔާ އަށް ކުރި ލިބުނީ ރަށުން ބޭރުގައި ޖެހި ދެ ގޯލުންނެވެ. ޕްލޭއޮފުގައި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭ އިންޑިއާގެ ގަދަބާރު ބެންގަލޫރުން، ޕްލޭއޮފުން ފުރުސަތު ހޯދީ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ބޫޓާނުގެ ޕާރޯގެ މައްޗަށް ދެ ލެގުން 10-1 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ތިމްޕޫގައި ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބެންގަލޫރު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވީ 9-1 އިންނެވެ.

އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން މާޒިޔާގެ ކެޕްޓަން އިރޭ (ކ-2) އާއި އެންޑީ (ވ) މަސައްކަތްކުރާއިރު އެ ޓީމުގެ އަފްގާނިސްތާން ޑިފެންޑަރު ޝާރިފް (ކ) ސަމާލުވެގެން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އިއްޔެ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސެކުލޮސްކީ ވަނީ މާޒިޔާ އިން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު ނުކުންނަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ކިޔައިދީފަ އެވެ. ސެކުލޮސްކީ ބުނީ އިއްޔެގެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު މާޒިޔާ އަށް އެޑްވާންޓޭޖް އޮތަސް އެ ޓީމުން ކުޅެމުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖަހައި މޮޅުވާން ކަމަށާއި ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ތިން، ހަތަރު ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ. ލަނޑު ނުޖެހުނަސް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަބަހާނީ އަށް އެންމެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނުދީ ކުޅެވުންކަން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އަބަހާނީ އަކީ އެންމެ ފަހު ފަހަރު ދެކުނު އޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިގެން ސެމީ ފައިނަލުގައި އުތުރު ކޮރެއާ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޓީމެއް. ގަބޫލުކުރޭ އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް. ބަޖެޓަކީ 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު. މަހަކު 10،12 ހާސް ޑޮލަރުގެ މުސާރަ ދޭ ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި. (އެވަރޔގެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް) ދެ ލެގުން އަހަރެމެންގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު،" ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާ ކުޅުނީ ރާއްޖޭގެ ލީގުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ފަހު އެވެ. މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅޭއިރު ސީޒަން ނުފަށާތީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް މެޗު ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެޑްވާންޓޭޖެއް ލިބުނު ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ނުދެކެ އެވެ. ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ފެށި ސީޒަނުގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުންތެރިން ކުޅެ ވަރުބަލިވެފައި ތިބުމެވެ.

"ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރުބަލިވެފައި. (ފޭދޫ) އިއްބެ އާއި ހަމްޕު އަހަންނަށް ހީވަނީ ސާޅީހަށް ވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފިން މި ސީޒަނުގައި. އަބަހާނީން (މި މެޗުގެ ކުރިން) ކުޅުނީ ރަސްމީ ހަތް މެޗާއި އެކުވެރިކަމުގެ އަށް މެޗު. މިއީ އަހަރެމެންގެ ރަސްމީ 22 ވަނަ މެޗު. އަހަރެމެން 14 އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ކުޅެ ޖުމްލަ 36 މެޗު ކުޅެފިން. އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތައް ވެސް ހުންނާނެ. (އެހެންވީމާ) އަހަންނަށް ހީނުވޭ މިއީ އެޑްވާންޓޭޖެއްހެން. ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ސީޒަން ފެށީ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ ފެބްރުއަރީގައި. އަހަންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތާޒާކޮށް،" ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ.

މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް ކޯނޭ (ވ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން އަބަހާނީގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޓެކްލްކުރަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ބުނީ ބަހަނާ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އަމުދުން ޕްލޭއޮފުން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާތީ އެފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ޓީމުގައި އަނިޔާ އާއި ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އާއި މޫސާ ޔާމީން މި މެޗުގައި ކުޅުނީ 45 ދުވަހުގެ ބްރޭކަކަށް ފަހު ކަމަށާއި އަދި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އާއި އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) މިވަގުތު ވެސް ތިބީ އަނިޔާގައި ކަން ސެކުލޮސްކީ ފާހަގަކުރި އެވެ.

"ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބީ ހަގީގީ ފެންވަރަކު ނޫން. ސަމުއްޓެ ދެ މަސް ދުވަހު ނުކުޅެ ހުރެފައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު، ފަސް މެޗު އެ ކުޅުނީ. ބޭރުގެ ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުން ޓީމާ ގުޅުނީ ވަރަށް ފަހުން. އެހެންވެ އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި (މި ފަދަ ހާލަތަކާ ބަލާއިރު) މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް. ޑާކާގައި އަހަރެމެން ލަނޑު ޖެހިން. މާލޭގައި ލަނޑެއް ވައްދާނުލާ ނިންމާލިން. އެހެންވެ އަހަރެމެން ބެންގަލޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ އެކު،" ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ.