އެފްއޭއެމްގެ 20 އަހަރުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަނީ

އެފްއޭއެމްގެ ފާއިތުވި 20 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ކަމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އެފްއޭއެމްގެ ހައުސް ޓެރަހުގައި ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެފްއޭއެމްގެ އަގު ހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ.

"އެފްއޭއެމްގެ ކްރެޑިބިލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަކީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރު ކަމުގައިވާތީ ނިމިދިޔަ 20 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓް ފާމަކާ ހަވާލުކުރާނެ ވާހަކަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ބޭއްވުނު އެފްއޭއެމްގެ ކޮންމެ އިންތިހާބަކަށް ފަހު އޮންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އިންތިހާބުވާ ރައީސަކަށް އަމާޒުވާ އެއް ސުވާލަކީ އޮޑިޓެއްކުރުމަށް ފަހު ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ހުރިތޯ އެވެ. އެއީ އާންމުންގެ މެދުގައި އެފްއޭއެމާ މެދު ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް ދެކެވޭތީ ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުވި ހުރިހާ ރައީސުންގެ ދައުރުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް އޮޑިޓްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންތިހާބު ވެގެން އައިސް ތިބި ހުރިހާ ރައީސުންގެ ދައުރުތަކުގައި ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެ އޮޑިޓްގައި ކުރެވިގެންދާނެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިހާބީ ރައީސް. އޭގެ ދެ ވަނަ ރައީސް. ތިން ވަނަ ރައީސް. ހަތަރު ވަނަ ރައީސް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ދައުރު ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަން އަރުވަނީ އެފްއޭއެމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ނުބައި އަމަލުތަކުން ދުރުވެފައި އޮތްތަނެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ އެފްއޭއެމްގެ ސްޓެޓިއުޓްސްއާ އެއްގޮތަށް،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ރައީސުންގެ ތެރޭގައި ބައްސާމްގެ އިތުރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަލީ އާޒިމް އާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދާއި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެވެ.

ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ޒަމާންތަކަކަށް ފަހު މިދިޔަ ދެ އަހަރު އެފްއޭއެމްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލައިފިނަމަ ނިންމާލީ ފައިދާގައި ކަމަށާއި އަދި އަހަރުން އަހަރަށް އޮތް ދަރަނިތައް ވެސް ބޮޑުތަނުން މަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެން އެކުވަމުން އެކުވަމުން އައި ދަރަނިތަކެއް ހުރި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ވަރަށް ގިނަ ދަރަނިތަކެއް ވެސް އަދާކުރެވިފައި އެހެން ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ބެކްލޮގްވެފައި ހުންނާނެ ކަމަށް މި ގަބޫލުކުރަނީ. ބައެއް ދަރަނިތައް އެބަހުރި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނިތައް އެހާ ބޮޑެއް ނުވާނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑު އިންނާނީ ދަރަނި އަދާކުރަން ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ދަރަނިތައް އަދާކުރަމުންދާނެ،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ދަރަނިތައް މިހާރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ އަކުން އައި އަދި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ލޯތްބެއް ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ފުޓްބޯޅަ އަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސަކަށް އޭނާ އެކަނި ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ހަގީގަތުގައި އޭނާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"މިއަދު އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމު އެކަނި ކުރިމަތިލިއެއް ކަމަކު އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދަންނަވަމުންދާ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕޮޒިޝަނަކީ އިންސާނެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕޮޒިޝަނަކީ ފުޓްބޯޅައިގައި ހުރި ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް،" ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައްސާމާއި އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ޓީމު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ހޮވުނީ، އިތުރު ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލާފައި ނެތުމުން ވޯޓު ނެގުމެއް ނެތި އެވެ. އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ހާލަތެއްގައި، އެއްވެސް ކްލަބަކުން އިއުތިރާޒުނުކުރާ ނަމަ ވޯޓެއް ނެތި ހޮވޭ ގޮތެއް އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައީ އިއްޔެގެ ކޮންގްރެސްގައި، މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.