އޭއެފްސީ ކަޕް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: މަހުލޫފް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ހަރަދެއްކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތައް ހޯސްޓްކުރުމުގައި ހިނގާ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ އެފްއޭއެމާއި އޭއެފްސީން ކަމަށެވެ.

"އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ރާއްޖޭން އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރަން. އޭގައި ހުރިހާ ހަރަދެއްކުރާނީ އޭއެފްސީންނާއި އަދި އެފްއޭއެމުން. އަޅުގަނޑުމެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ހަރަދެއް ނުކުރާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް އެއް ދަނޑެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ކްލަބްތަކާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އޭއެފްސީގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބިޑް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު ރަސްމީކޮށް ބިޑްކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭންނެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ވެސް ފަހަކާ ޖެހެންދެން މެޗުތައް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި ބިޑްކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުން ބިޑް ކުރިކަން އެނގިފައެއްނުވެ އެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ބިޑް ނުކުރިނަމަ މެޗުތައް ދެން ބާއްވާނެ ޓީމެއް ކަނޑައަޅަން އޮތީ އޭއެފްސީންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގައި މި ވަގުތު ވާދަކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެވެ. އިންޓަ ޒޯން ސެމީ ފައިނަަލަށް މިތަނުން ދަތުރުކުރާނީ ކޮންމެވެސް އެއް ޓީމެކެވެ.

އާންމުކޮށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ހަރަދުތަކެއް ކުރެ އެވެ. އެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ޓީމުތަކަށް ޓިކެޓް ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދެނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މި އަހަރު ވެސް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް ހަރަދުތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި މެޗުތައް ހޯސްޓްކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން އެ ހަރަދުތަކަށް ވެސް ލުއިތަކެއް އަންނާނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އޭއެފްސީ ކަޕް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފައިދާ ދެ ގޮތަކަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކާއި ޓޫރިޒަމަށެވެ.

"މިއީ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑަރު ހުޅުވިގެންދާއިރު ރާއްޖޭގައި މުބާރާތެއް ހޯސްޓްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔައީމަ އޭގެ މާނަ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުއަރިސްޓުންނަށްޓަކައި މި ފެންނަނީ ކޮވިޑްގެ ވިސްނުމުން ބަލާއިރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ސޭފްކަން. އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގައި އެކަން ނުކުރެވޭކަން އެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުން ދެން،" މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން އަދި ރާއްޖޭގެ ދެ ކްލަބެއް ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އެބަކުޅޭ. ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް ކްލަބަކަށް ފުރަތަމަ އެ ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެތީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނީ އަދި ސަޕޯޓްކުރަނީ."

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) މީގެ ކުރިން "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބިޑްކުރިއިރު މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައި އޮތީ ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މާ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ނުކޮށް މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އޭއެފްސީން ދޭ ފަންޑުގެ ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖައްސަން ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު ދެ މެޗު އެއް ވަގުތެއްގައި ކުޅޭ ގޮތަށް އޮތްއިރު، ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ ދަނޑެއްގައި ކުޅެން ޖެހޭ މެޗު އޮންނާނީ އައްޑޫ ސިޓީގަ އެވެ. ރާއްޖޭން އެންމެ ފަހުން ހޯސްޓް ކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިދިޔަ އަހަރު އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޔުއެފާ އެސިސްޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެވެ. އޭގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ އެއް ގްރޫޕްގެ މެޗުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އޭއެފްސީން މިހާރު ނެރެފައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން އޮކްޓޫބަރު މަހު 23 އިން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކާ ދެމެދު ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާ އާއި ޗެންނާއީ ވަނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ޓީސީ ވަނީ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އަތުން 5-1 އިން ބަލިވެފަ އެވެ.