މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް މި އަހަރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން: ޖަމީލް

މި އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ގައުމިއްޔަތަށް އިހްސާސް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އަހަރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންނަށް އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައި އޮތް ފޭދޫ ފިނޮޅު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތްތެރިކަން އޮތީ މާޒީގައި ކާބަފައިން ގެންގުޅުނު ބަދަހި ދިވެހި ވަންތަ ރޫހު އާލާކޮށް ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. އެ ރޫޙުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖަމީލް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޖަމީލް ފޮނުއްވިއިރު އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވައި އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.