ޚަބަރު / ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މާލޭގައި އެތައް ބަޔަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ގޭގައި އެ އަމަލު ހިންގަން ބޭނުންކުރި ކޮޓަރި.

ގްރޫޕް ހަދައިގެން އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންނާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރާއެކު އިތުރު ދެ ފިރިހެނަކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރޭ ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު ހަފްސީ އަބްދުﷲ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އޭނާއަކީ ކުޑަކުދިންނާ މުއާމަލާތް ކުރަން ޖެހޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދާރީ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ހަފްސީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރޭ އާއްމުވި ވީޑިއޯގައި ތުހުމަތުވާ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކަށް ހުރި ދިވެއްސަކު ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިން ޓީޗަރެކެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސްކޫލެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުއައްޒަފަކު ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

ކުރިން ލީކުވި ވީޑިއޯތަކުގެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް (ޑީއީޑީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އެ ތިން މީހުންގެ އިތުރުން އެހެން މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

އަލަމްގީރާއެކު، ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތައް އާންމުވާން ފެށީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅުގަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިިދިޔަ މަހުގެ 12 ގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، އެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

24 ކޮމެންޓް, 6 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 33%
icon angry icon angry 33%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 17%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ގުރާ

07 August 2022

އަލަމްގިރު ނޫނީ ހައްތަހާވެސް އެޑިޓު! އޭނަވެސް ބުނަންވެއްޖެ އޭގެން އެފެންނަނީ އޭނައެއްނޫނޭ، އެޑިޓެކޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

06 August 2022

އެތަށް މަހަކަށް މިކަން ހިނގަމުންދިޔަކަން ޕޮލިހަށް އެނގި ތަހުގީގުކުރަމުންދިޔައިރު އިންޓެލް ރިޕޯޓެއް ނެތްދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފެތޭއުދުހޭ

06 August 2022

އިންޓެލްރިޕޯޓަކީ ނޫހުގަ ޖަހާއެއްޗެއްނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ޤއ123

06 August 2022

ގިރިފަރަށް ހާދަ ބޯޓްތަކެއް އަރައިފިޔޭ ދޯ! ހުރި ހިތާމަ އެއްގެ ބޮޑުކަމާ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިމާރުލްގައުމު

06 August 2022

ޖަޒީރާ ވެރިކަން. ބަރަހަނާ ވެރިކަން. ހިންނަވަރު ސާލިހުގެ ތާހިރު މުޑުދާރު ވެރިކަން. ޕަކާސް.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޑުމައިތިރި ސާލިމް

06 August 2022

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން ދަރިންތައް މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ބަދަލުކުރަން އިލްތިމާސްކުރަން. ދަރިންނަށް ރަގަޅު މަސައްކަތް ދަސްވާނެ. ގޭންގުތަކާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީ ހޯދައި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން ދަސްވާނެ. ރަގަޅު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެން ވެސް ދަސްވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރަލް

06 August 2022

ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރެއެވެ. ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ އެވެ. މިއީ އަރަތެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަންނިބެ

06 August 2022

ބްރޭކިން ނިއުސް: އަލަން ގިރި އެނދުގެ ބެޑްޝީޓް ބަދަލުކޮށްފި!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

06 August 2022

ލިވާތު ބަލި ފެރުރޭއިރު ސަރުކާރު މުވައްސަސާ ތައް ނިދާފަ.....ސުކޫލުތަކުގަ ކިޔަވާދެނީކޯޗެއްތަ، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރާނެ ލުއިފޮތެއް އަދި ސޯޝަލްމީޑިޔާ ވެސް ބޭނުންކޮއްބަލަ ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރަން. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ދަސްކުރަނީވެސް ހަމަ މިމުޖުތަމާ ތެރެއިން، ރަންގަޅު ދަރިން ތަރުބިއްތަޔަތުކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅާބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

06 August 2022

މިހާރު ބޮޑަށް ކުރަނީ އައިފޯނާއި އައިޕެޑްގެ ތަރުބިއްޔަތު!

The name is already taken The name is available. Register?

ސިލޯނު އަލިބެ

06 August 2022

ޢަންނި ބޭނުންވަނީ ފަންޑުކުރީ ކާކުތޯ ބަލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

06 August 2022

އަލަމްގީރުގެ ވެސް ބޮސް ހޯދަން ވާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޒބނ

06 August 2022

އަޞާގެބޭފުޅުން ހައުދަހައިވާ ގިނަވެއްޖެއޭދޯ! ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454