ޚަބަރު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް މަޖިލިހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ: އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި -- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

އެ އިދާރާގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު "މިހާރު" އަށް އެ ކަން މިއަދު ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވިޔަސް އެ ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

އެކަމަކު، އެ މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށްވާ އަލަމްގީރާއެކު، އެކި ފިރިހެނުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ގިނަ ވީޑިއޯތަކެއް ދަނީ މި ދުވަސްވަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެކަމަކު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ސަސްޕެންޑްކުރި މުވައްޒަފާ، އަލަމްގީރުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަަލައެއްގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރާއި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އާއި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ސާޖަންޓް އަބްދުއްރަހުމާން ރަފީއު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ ނަސީރު އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ޓީޗަރުުންތަކެއް ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުންޏެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

އަލަމްގީރާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭތީ އެ ކަން ފުލުހުން ވަނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގައިފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ.

34 ކޮމެންޓް, 13 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 31%
icon sad icon sad 69%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢިޖުތިމާޢީ

08 August 2022

އަނދިރި ދައުލަތް ތިއޮތީ ހާމައަށް ފެންނަން. ނެޓްވާރކު އަޅައަޅައިގެން ހުރިހާ އިދާރާއަކާ މަޖިލިހާ، ފުލުހުންނާ، ޓީޗަރުންނާ، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާ، މުދިމުގެ ވެސް ޚަރާބުކޮށްފި.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންމަ

08 August 2022

ގާނޫނު ގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް. ބޮޑެތި ކުށް ކުރާ މީހުން މިގައުމުގަ މިތިބެނީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގައި. ހުކުމްކޮށްފަ އަބަދުވެސް އެ ހުކުމް ދިފާއު ކުރަން ކޯޓުތަކުން ޖެހޭތަން ފެންނަނީ. އެކަމަކު ކުށްކުރާމީހުން ތިމަންނަ ކުށްނުކުރަމޭ ބުނުމުން އެއީދޮގުވިޔަސް އޭނާގެ ހައްގު މާމަތީގަ އޮންނަނީ. ވަރަށްވެސް ދެރަ. މިގައުމުގަ ދިރިއުޅުމަކީ ޑިޕްރެޝަން އަށް މަގު ފަހި ވާ ކަމަކަށް ވެއްޖެ. ހީވަނީ ދެންމެދެންމެ ބޮޑުރާލެއްޖަހައި އަހަރުމެން ބަންޑުން ޖަހާލަފާނެހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިމަނާ

08 August 2022

ތިޔަގިރިއަށްނާރާ މީހަކު ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވާނެކެމަށްވަނީ. އެގޮތަށް ވާހަކަ އިވެނީ. އނނވެސް ބުނަނީ ބިރެއްނެތި މަޖާކުރެވެންވާނެއޭ. ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ހަމައިގައި ކުރެގެންނުވާނެއޭ. އެހެން ވީމާވާގޮތް ތިޔައީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

07 August 2022

ހައް! ގޭ!! މިހާރު މި އެނގުނީ ހައްގު

The name is already taken The name is available. Register?

އަސް

06 August 2022

ތިއަށް ވުރެ އަންހެން އަންހެން މާ ގިނަވާނެ ކަމަށް ފެނޭ. އެއީ ގޯސް ކަމަކަށް ނަހަދަނީ ބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑޭ

06 August 2022

ދެރަކަމެއް، އެކަމު ސަސްޕެންޑް ކުރުން އެއީކޮންކަހަލަ ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

މިއޮއް ހުރިހައި ދުވަހު........

06 August 2022

މިއޮއް ހުރިހައި ދުވަހު ޤައުމުގައި ހިންގާ މިހާބޮޑު ނުބައިކަމެއް އޮތީ ސިއްރު ވެފައެވެ. ގަޓް ރައީސްގެ 5 އަހަރު ގައިވެސް މީހަކަށް ރެއަކާވެސް ނުލައެވެ. މިނުބައި ބޮޑުފާފަ ވެސް ފަޅާ މިއެރީ، ރައީސް ޞާލިޙް ގެ ދައުރުގަ އެވެ. މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ނުބަލައި އެހެރަގެން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ތަޙުޤީޤް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. ވިސްނައިފި ބަޔަކަށް ޢިބްރަތެވެ!

The name is already taken The name is available. Register?

މަރުމޯލް

07 August 2022

ގަޓް ރައީސް އައީމާ ބިރަކާ ނުލާ ފާހިޝް ކަންތައްތައް ހައްދުން ނައްޓާގެންދަނީ ، ފާޅުގައި ރާގެންގުޅުމާއި ލިވާތުކުރުން ފަދަ ނުބައި މުޑުދާރު އަމަލުތައް ކުރަން ހިއްވަރު ލިބެނީ ، އެއީ ވާގޮތަކީ !!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެލިފް

06 August 2022

ޢެއް ބަޔަކު ފޮޓޯއާއި އެކު ވަނަވަރު އާއްމުކޮށް ފަލީހަތްކޮއްފަ އަނެއް ބަޔަކުގެ އެެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އާއްމުނުކޮށް ސިއްރުކޮށްފަ. ނޮޓް ގުޑް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފރހނ

06 August 2022

ކަން އެނގޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިބުނަނީ. މީކީ މިއަދަކު އިއްޔެއަކު ފެށިގެންއުޅޭ ކަމެއްނޫން. ޒަމާނުއްސުރެވެސް ރާއްޖޭގަ ކުރަމުން އައިކަމެއް! މިއަދު ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރައިގެން ގޮސް ކުރާ ކޮންމެކަމެއް ވީޑިއޯ ކުރެވެން އޮތީމަ މި ފަޅާއެރީ. އަދި މީ އެކަކާއެކު ގުޅުންހިންގި މީހުން، ދެން ވިސްނާލާ މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ކިތަށް މީހުން އުޅޭނެ؟ އެންމެ އެކަންނުކުރާނެއޭ ހީވާ މީހުންވެސް މިކަން ކުރޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކނރގ

06 August 2022

އާދެ ވަރަށް ރަގަޅުވާހަކައެއް. މުޅި މާލެތެރޭގައި ތުންތުންމަތިން އެބައެއްގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ތިފަދަ "ޔޯލަ" ވާހަކަތަށް ދެކެވޭ ފަރާތްތަށް މިކަމުގައި އުޅޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭކަމީ ވިސްނާލުން ރަގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން

The name is already taken The name is available. Register?

މާލޭގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ކުއްޖެއް.

06 August 2022

އަހަރެން މާލޭގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު ރައްޓެހިން މާލޭގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ގަދަރުވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި އެމީސްމީހުންނަކީ ޖީއޭވައި ބައެއްކަމަށް ބުނޭ. އަހަރެން ސްކޫލް ނިންމާފައި ވަޒީފާއަށް ވަންފަހުން މިމީސްމީހުންގެ ޙަޤީގަތް އޮފީސް މީހުން ކައިރިން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް އެގުނު. އެޒަމާނުގައި ވެރިންގެ ތެރޭގައި މިކުޅި ވަރަށް ބޮޑު.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓެނީ

06 August 2022

މިކަމުގެ ތަހްގީގަށް މީހުން ސަސްޕެންޑްކޮށް ނިމޭއިރު މުޅި ދައުލަތް ހުއްޓޭނެހެން ހީވަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

06 August 2022

ދައުލަތެއް ނުހުއްޓޭނެ، އެކަކު ނެތިއްޔާ އަނެކަކު ހުންނާނެ، މަޤާމުތަކަށް ދެން ތިބި ބަޔަކު ލައިގެން ދައުލަތް ހިންގޭނެ، މީގެ ކުރިންވެސް ހިންގީ މިހާރުވެސް އަދި ފަހުންވެސް ހިންގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454