ޚަބަރު / ހަށިވިއްކުން

ހަށިވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ތިން އަހަރު 61 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގި: ޕޮލިސް

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 - 18:27

38 comments

މަސާޖު ޕާލާތަކުގައި ހިންގާ ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 61 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ މަސާޖ ޕާލާތަކުގަ އާއި އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ނެޓްވޯކްތައް މެދުވެރިކޮށް ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް މިއިން ޒަނާމެއްގައި ވެސް ނުހިންގާ ވަރަށް ހިންގާތީ އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "މިހާރު" ގެ "މެދުސަފުހާ" ގައި މިއަދު ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދިން މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި 2020 ގައި 12 އޮޕަރޭޝަން، 2021 ގައި 31 އަދި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 18 އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގި އެވެ. މި އަހަރު ހިންގި 18 އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން 11 އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު 25 އިންސްޕެކްޝަނެއް އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅިގެން ހިންގި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ހަށިވިއްކުމުގެ ފާހިޝް އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް އަދި އެ އަމަލުތަކައި ބިދޭސީން ގިނަ އަދަދަކަށް ޝާމިލުވާއިރު ޑީޕޯޓްކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ނުބުނެ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މި އަހަރު އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޯޓަށް ފޮނުވައިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަށިވިއްކުމަށް ހާއްސަ ވެގެން އެތައް ބަޔަކު ފާޅުގައި މިހާރު އުޅެމުންދާކަން "މިހާރު" އިން އެއްކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެ އެވެ. ބައެއް ބިދޭސީ އަންހެނުންގެ ފޮޓޯ އާއި ފޯނު ނަމްބަރާއި އަގުތައް ވެސް ޓިކްޓޮކް ފަދަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މީސްމީހުންނަށް ވަކިން މެސެޖު ކުރުމުން ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެ ހުށަހެޅުން ވެސް ހުށަހަޅާކަން އެނގިފައި ވެ އެވެ.

38 ކޮމެންޓް, 12 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 92%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

2000

25 September 2022

ތީ ފެންނެތް ތާ ބަޑި ތެޅުން....... 2000 އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކުރެވިދާނެ. ކަމެއް ނުހުޓުވޭ. މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ. އެހެންތަ ވަނީ ތިޔަ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާނީ ރަގަޅަށް ވިއްޔާ ތިތަންތަނަށް ދާ މީހުން

The name is already taken The name is available. Register?

ނޯސް ވެރިޔާ

23 September 2022

ދުނިޔެ ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކު ކުށްފާފައަށް އަރައިގަތުން ނުހުއްޓުވޭނެ. އަދި އަމުދަކުން ފަހު ޒަމާނުގައި. މީަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން، ނެރޭ ބަޔާނަކަށް ނުވަތަ ކޮއްލާ ޓްވީޓަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާނެފަދަ މިޒަމާނަކު ނެތް. އަމިއްލަ ދަރިފުޅު ވެސް މައިންބަފައިން، އެދުރުންނަށް ކިޔަމަންނުވިޔަސް އޯކޭ، ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ފަރުމާކުރުން އޮތް ޒަމާންމިއީ. ކީއްކުރާނީ؟ކާން/ލާން/ބޯން ދެވެނީ ޙަރާމ

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯފީ

23 September 2022

ގައިގަ ތެޔޮދެމޭނެ ގޮތެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ.. ހަށިވިއްކާ މީހުން އުޅުނޭ ކިޔާފަ ޕާލާތައް ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ފުރިހަމަޑިމޮކްރާތީވެރިކަން

23 September 2022

ހިހިހުހުހުހެހެހެހެ ހަށިވިއްކުން މިސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން މަސައްލަތްކޮށް ފެއިލްވީޔޭ ހީހީހީހީހޭޙެޙެހޭ ދެން އެޖެންޑާގަ ހިމެނޭ ސިއްރު 19 ކަމަކީކޮބާ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންކޮއި

23 September 2022

ވަރަށްފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހަށިވިއްކުމާއި ވަހުޝީކުޅި، މިޤައުމުގަ ހިންގާއިރު، ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޒާހިރު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނަޒީރު ފަދަ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގަތިބި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްމީހުނާއި ޑރ.އިޔާޒު، ޝައިޚް އިލްޔާސްފަދަ މީހުން މިކަންކަން ހުއްޓުވަންކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ޕޮލިސް ރެޑް ޖަހައިގެން މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ތަންތަން ބަންދުކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 September 2022

ގޯހެއް ހިނގާ އިރު ބަލަން ނުހުރެ އެކަން މަނާކޮށް، ހުއްޓުވަން ކުރެވެން ހުރި ކަމެއް ވިއްޔާ ކުރުމީ ފަރުދީ ޒިއްމާއެއް! ތަން ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަށް ބަރާބަރަަށް ކުލި ލިބެންޏާ ކިތަންމެ ނުބައި ޢަމަލެއް އެތަނެއްގަ ތެރޭ ހިނގިޔަސް އޯކޭ ވެގެނެއް ވާކަށް ނެތް!

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޯޔޯ

23 September 2022

މާމުރީއްސުރެ މީހުން އުޅޭ ގޭ ގޭގައި އަދި މާ ގިނައިން ކުރޭ. ގެއަށް ބިޓުން ބައްދައިގެން ނާއި ގެންގުޅޭ ކުއްޖާ ގަޔަށް އެރުމާއި ޕޮލިހުން މީހުންގެ އަބީން ކައިރި އަށް ވަނުމާއި އެކު އަންހެނަކު ސައިކަލަށް އަރުވާގެން ދާނަމަ ޗެކު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ހުއްޓުވާ އަންހެންމީހާ ގެ ނަމްބަރު ނަގާގެން ގުޅުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައް ތަށްތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގާ ކަންތައް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙޙ2022

23 September 2022

ސިޓީގަ ވެއްޖެއްޔާ ތި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޮންނަން ވާނެ... އެހެންނޫނީ ސިޓީއަކަށްނުވާނެ.... ބޮއިހަލަކި

The name is already taken The name is available. Register?

ކައުންސެލަރު

23 September 2022

އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގަ. އެ އޮޕަރޭޝަންތައް %99.99 ކާމިޔާބުކުރޭ. ތިޔަބުނާ އޮޕަރޭޝަނަކުން ލިބުނު މޭވާއެއް ފެންނާކަށްނެތް. ސޮރީ! ވިއްޔާ ވަނީ އިތުރު

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 September 2022

ފުލުހުންހާ ވަޒީފާއަށް ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ ގަޑި ފުރާ މުވައްސަސާއެއް ނޯންނާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިހްސާސް

23 September 2022

ކޮން ފާހިޝް އަމަލެއް. ޒިނޭ ކުރާމީހުން ގިނަވިއްޔޭ ލިޔެބަލަ. ފިލިޕީންސް ކުދިން އެތިބެނީ އޮއްސާފަ ފިރިހެނުންނަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 September 2022

ޒިނޭކޮށްގެން، ނަމާދު އެއަށްވުރެ ގިނައިން ކޮށްގެން ސުވަރުގެ ދާން ބޭނުންވާ ފިރިހެނުން މާގިނައީ ބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޑެއިލީސޭލްސް

23 September 2022

61 އޮޕަރޭޝަނުގަ ތިޔަ ތަނުން ދިޔަ އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ގިނަވާނީ އެ ތަންތަނުގެ ރެގިއުލާ، ލޯޔަލް ކަސްޓަމަރުންކަން ނުވަތަ ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންކަން ޔަގީން. ދެން ފަސްދޮޅަހެއް ނޫން މިލިއަނުން އޮޕަރޭޝަން ހިންގިޔަސް ތީގެން ތަނެއް ބަންދުކުރާ ވަރުގެ ހެއްކެއް ކިހިނެއް ފެންނާނީ. މިގައުމުގަ ހިނގާ މުންކަރާތްތައް ހުއްޓުވަން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ތިތަނުގަ ތިބި މުނާފިގުންނާ ވަހުޝީން ތިތަނުން ބޭރުކޮށް ތިތަން ޕްރޮފެޝަނަލް ތަނަކަށް ހަދަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

23 September 2022

އެކަމަކު ކަމުނުދާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ބޭރު މީހަކު ނުލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454