ޚަބަރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓޯލަރު ކަމުން ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު ރަޒީނާ: އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން.

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހަ އަހަރު ހޭދަކުރައްވައި ފާތުމަތު ރަޒީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 20 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ރަޒީނާ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ ޖުލައި، 5، 2016 ގަ އެވެ.

އޭނާ "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވަން ކަމަށެވެ. ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވަނީ ފައިނޭންސާއި އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާ އިންނެވެ.

ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުނު ކަމަށް ރަޒީނާ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

"ދެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލީ ހިދުމަތްތަކެއް އެ [ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާގެ] މަގާމުގައި އަދި ފިނޭންސާއި ރާއްޖޭގެ އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެޗްޑީ އަށް ފަހު އޭނާ އަލުން ފައިނޭންސް ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި ހިސާބާއި ހިސާބުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ނިޒާމް، އޮޑިޓަޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި ހިންގުމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދާ ގަނެވެނީ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެލެހެއްޓެނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެނީ ނުވަތަ ވިއްކައި ނައްތާލަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރެއްގެ ދައުލަތުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ތައްޔާރުކޮށް އެ ހިސާބުތައް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް ޒިންމާއެކެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

57 ކޮމެންޓް, 19 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 47%
icon sad icon sad 16%
icon angry icon angry 16%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 21%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަހަހަހަހަހަ

26 September 2022

ހޮޅުދޫ މީހުން ވަރައް ތައުލީމައް ލޯބިކުރާ ބައެއް، ކުރިއެރުމައް އެހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

27 September 2022

ބީރަށްޓެއްސެއް ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޕްރޭމްޗޯޕްރާ

26 September 2022

ރަޒީނާ ފައިނޭންޝަލްކޮންޓްރޯލަރ އަކަށް ހުންނެވިއިރު މަށަށް ޔަޤީނުންވެސް ފާހަގަވި އެއްކަމަކީ ފައިސާގެ ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް އޮންނަގޮތް އޮޅުންފިލުވަން ފަސޭހަކަން އަދި އަވަހަށް ޖަވާބުދީ ސޮލިއުޝަން ހޯދައިދޭކަން ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަޒާރު

25 September 2022

ދިވެހި ރަންއަޑު ހުޅުދޫ އަބްދުއްލާގެ ހިދުމަތްތެރި ދަރިކަނބަލެއް .. ގައުމަށް ކޮށްދެއްވި މިންނެތް ހިދުމަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

25 September 2022

"ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރު އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ". މިކަން އަދާކުރެވުނުބާ! ކުރެވުނިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހައްމަދުބެ

25 September 2022

ފާގަތިމުސްތަގުބަލަކަށް އަދި އިތުރު ކާމިޔާބަށް އެދެން

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހީމާ

25 September 2022

ފިރިހެނަކަށް ދެދައުރުގަ ތިޔަފަދަ ހިދުމަތެއް ކުރެވިފަ ނެތް.. ހާދަ ޖޭވެޔޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނަބީ

25 September 2022

ފިސާރި ކަނބަލެއްް ، ގައުމަށް ތިޔަކޮށްދެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތަށް ފައްފަށުން ޝުކުރުވެރިވަން ،

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮހިނޫރު

25 September 2022

ކަނބަލެއް ތިޔަފަދަ ހިދުމަތެއް ގައުމަށްކޮއްދިނުމުގައި ރެކޯޑެއް ކިއެއްތަ ފިރިހެނަކަށްވެސް 2 ސަރުކާރުގަ ތިޔަމަގާމު ފުރިފައެއްނެތް .. ސޯ ޕުރައުޑު އޮފްޔޫ ސިސްޓާރ …. ހެޔޮގޮތްތަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮއިބެސައިކުރާ

25 September 2022

ހަމަގައިމުވެސް ދިވެހި ފައިސާ ރައްކާކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރާ އޮފީސްތަކުވެ ކަމުވޮށިގެންވާމީހުން ޒިއްމާދާރުކަމާއި އެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޮޑުހިޔާނާތް ހިގައިދިޔައިރު އެކަމެއް ބަލާފަކާނެތް. އެއްހާލިން އަނެއްހާއްޔަށް މިފައިސާހިލިއިރު މިއިންތަނަކު އިންޓެގްރިޓީ ކިޔާއެއްޗެއް ކުޑިފުކެއްވެސްނެތް. އެމްއެމްޕީއާރިސީ ހޯޖާވެގެންދިޔައިރު ގައުމުގެ ފައިނޭންސަލް ސިސްޓަމް އެދިޔައީ ވަރަށް ޕްރޮފެސަނަލްކޮށްތާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގިނި

25 September 2022

ޝުކުރިއްޔާ ރަޒީނާ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރުގާ

25 September 2022

ކޮންކަމާތޯ؟ ފިނޭންސު މިނިސްޓަރު ޖެހިހާ ބެރަކައް ނެށީމަތޯ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454