ޚަބަރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި 42 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަބްދުﷲ އަލީ ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ އަލީ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ފާހަގަކުރަނީ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވަނީ އޭނާގެ ހިދުމަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި --

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި 42 އަހަރުގެ ހިދުމަތް ފަހު، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އަބްދުﷲ އަލީ މިއަދު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ 1981 ގައި ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ އަލީ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުން މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ އޭނާގެ ހިދުމަތް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އޭނާ ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.

އަބުދުلله އަލީ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުން އޭނާގެ ހިދުމަތް ފާހަގަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ އޭނާ ރިޓަޔާ ކުރެއްވީ އެންމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފައި ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ އަލީއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

"މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމާއި, ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަންތައްތައް އަބުދުﷲ އަލީ ކޮށްފައިވަނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު. ދިވެހި ދައުލަތައް ތިކޮށްދެވި އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ނަމޫނާއެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ." އަމީރު ލިޔުއްވި އެވެ.

އަބްދުﷲ އަލީ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. ރިޓަޔާ ކުރެއްވި އިރު ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓާއި ހާއްސަ ބަޖެޓު އަދި ޕެންޝަން ބަޖެޓު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 12 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 58%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 33%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުހައްމަދު 22

03 December 2022

ވަރަށް ބަރާބަރު މީހެއް، ސައިކަލް ލައިސަން ޓެސްޓުން އެއްބުރުން އަހަރެން ފާސް ކޮއްދިން، ޝުކުރިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ރިޓަޔާ

01 December 2022

ވަޒީފާގަ އެހާ ގިނަ ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މާބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރާހެން ފެނުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަމީ

01 December 2022

ވަރަށް ހަދާންވާ ދުވަހެއް އެއީ. ޢެއްދުވަހަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަރިފުޅު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ބޭސް ނަގަން ލާރި ހަމަނުވެގެން ފާމަސީ ކައިރީގައި ހުއްޓާ ނުދަންނަ މީހަކު އައިސް -/500ރ ދީފަ މިއައް ބޭސްނަގާށޭ ބުނެފަ ދިޔައީ. ޢެއީ އަބްދުﷲ. ޝުކުރިއްޔާ އަބްދުﷲ.

The name is already taken The name is available. Register?

އުނބުށޭމު

01 December 2022

ބޮޑު ބަޖެޓެއް އޮންނަތަނެއްގެ ބަޖެޓްގެ އެންމެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ކުރުމުއްދަތެއްގައި އުޅެލާފައި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވެގެންދާތަން މީގެ ކުރިން ފެންނަމުންއައީ. އަނެއްބަޔަކު މުޅިޙަޔާތް އެދާއިރާގައި ހޭދަކޮށްފައި ނުކުމެގެންދާއިރު އެފަދަ މީހަކަށްނުވެ އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ އިނގިލި ދިއްނުކުރެވޭކަމީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރިކަމެއް. އެއީ ފާހަގަކުރަން ކޮންމެހެންވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. ދެރަކަމަކީ ދައުލަތަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ އިނާމުވެސް ދެވެނީ އަމިއްލައަށް އެދިގެންކަމަށްވާތ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަލީމާނާ

01 December 2022

ހުސްވި މަގާމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ބަލަދު އަރާފަހުރި ސިޔާސީ މީހަކު އަވަހަށް ލާ

The name is already taken The name is available. Register?

މަބޮނޑޭ

30 November 2022

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އޭނާގެ އަގު ވަޒަން ކުރީތީ ފަށްފަށުން ޝުކުރުއަދާކިރަން. ތީ މިހާރު ވ މަދުން ފެންނަ މަންޒަރެއް. ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަކީ މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުާ ބަޔަކު ތިނބި ތަނެއް ނޫން. އެތަނުންވެސް ވ ގިނަ ދުވަހު ވަރަށް އަހުހުރި ޚިދުމަތްތައް (އަތޮޅުވެރިކަން އެތަށް އަތޮޅެއްގަ ކޮށްފަ އަދި މިނޫނަސް މަތީ މަގާމުތަކުގަ 45 ވަރަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފަ ތިނބި މީހުން ރިޓަޔަ ވެއްޖެ.މިނިސްޓަރަށް ހީނުވޭ އެބޭފުޅުންނަކީ މެއްސެކޭވެސް.މަބޮޑޭ ހެދުންކަމަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ދގދސެފ×

30 November 2022

ހާދަބައެކޭ މިހާރު ރިޓަޔަމިކުރަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވޯލް

30 November 2022

އަބްދުﷲ އަކީ ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިއެއް. 42 އަހަރު ވީ އިރު ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ވަހަކައެއްވެސް ފެންމަތިވެފައި ނެތް. މިހާރު މިނިސްޓަރ ކަމަަށް އަންނަ މީހާއަށް އޮންނަނީ މުޅިން ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިންނަވަރު މޯދީ

30 November 2022

ތިޔަަ އެހީނުލިބިގެންތާ އަހަރުމެންގެ މުސާރަ ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ...އިންޑިއާއަށް ގައުމު ވިއްކާ ހުސްކޮށްފި...މުޅި ގައުމު މިހާރު ވެރިކަމުގަ އިން މީހާ ދޮވެލައިފި..ލަދުހުރި

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454