ޚަބަރު / ރާއްޖެ-ތައިލެންޑް

ތައިލެންޑުން ދިރޭތަކެތި ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެހިން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި

ތައިލެންޑުގައި ދިވެހިން ހައްޔަރު ކުރި ޑޯން މުއެންގް އެއާޕޯޓް---

މަނާ ދިރޭތަކެތި ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން އުޅުން ދިވެހިންތަކެއް ތައިލެންޑުގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައިލެންޑުގެ އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ ފުރަން އުޅެނިކޮށް ކަސްޓަމްސް އިން ހުއްޓުވައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ޒުވާން ތިން ދިވެއްސެކެވެ.

އެ މީހުން ހިފެހެއްޓީ ވިހަގަދަ ފައިދިގު މަކުނުތަކަކާއި އަސްދޫނި ބިސް އަދި ބައެއް އެހެން ދިރޭތަކެތި ތައިލެންޑުން ބޭރު ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގަ އެވެ.

އެ ތަކެއްޗަކީ ވަކި ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ނޫނީ ތައިލެންޑުން ބޭރު ކުރުން މަނާ ތަކެއްޗެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެ ތިން މީހުން ވެސް ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ރާއްޖެ އާދެވޭނީ އެ މައްސަލާގައި ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުންނެވެ.

ތައިލެންޑުގެ ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އެ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ގޮތެއް ނިންމާނެ އެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 76%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 12%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކަނބު

20 March 2023

މި އެއްޗެހި ރާއްޖެ ގެނެވޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރަކަ ފަރީދާ

20 March 2023

ފައިދިގު މަކުނު ގެންނަން ބޭނުންވާމީހާ އެކަންކުރާނެ މިފަހަރު އަތުލާގަނެވުނީ އެއީ މައްސަލައެއްނޫން ހަރުފަވެސް އެތެރެކުރަނީދޯ އެކަން ބަލަން ފާރަވެރިވާ ފަރާއްތަކައް ދޭންވާ ވަރުދީގެން ނެރެނީ ސަރުކާރު ތަނަކުން ލިބެންވާ ފައިސާއެއް ލިބޭނީ ކޮންމެވެސް ބާރުގަދަ މީހަކާ ގުޅިގެން ނެރޭ އަދަދެއްގެ ދިހަ ޕަސެންޓުދީގެން ބޮޑު ސޯބު އެނބުރޭގޮތައް ކުދި ސޯބުތައް އެނބުރޭނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

20 March 2023

ތައިލޭންޑުގެ ގާނޫނު ތަކާ ފަނޑިޔާރުން މާ މޮޅު ވާނެ.. އެ މީހުން ދޫކުރާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ.. އެމީހުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ތަނަކީ ތައިލޭންޑު ޖަލު..

The name is already taken The name is available. Register?

އަންދަލޫސިޔާ

20 March 2023

އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މީހުން މަރަން ޖަގަހަތަކަށާ ގޭގެއަށް ދޫކުރަން ވިހަގަދަ ފައިދިގު މަކުނު އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހުން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ދީގެން ނުވާނެ. ތިޔަ ބަޔަކު ތައިލެންޑް ޖަލުގައި ބައިތިއްބާ. އޭރުން ހުންނާނީ ރާކަނި މަސް ކެވިފަ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުބިންސުލައިމާން

20 March 2023

ރާއްޖެ ކޯޓަށް ފިލައިގެން މީހުންގެ ލާރި ހިފައިގެން ގޮސް ބެންކޮކުގަ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅޭ ދިވެހިން ވަރަށް ގިނަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވޮލް

20 March 2023

ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތ. ތި 3 މީހުން ތިތާ ޖަލަށް ލާފަ ނެރޭއިރު ރަގަޅު ފިލާވަލެއް ދަސްވެފަ ހުންނާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

20000

19 March 2023

އުދުހިފަ އާދޭ ރާއްޖެއަށް، ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅެފައި ބޭނުން ވިޔަފާރިއެއްކޮށްފައި ޑޮލަރު ބޮނޑި ހިފައިގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދާންވި

The name is already taken The name is available. Register?

ކަނި

19 March 2023

ދިވެހިންނަށް ހީވަނީ ކޮންމެތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެއޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަރުބާދު

19 March 2023

ކޮންތަނެއްކަފާލާފަ ދޫކޮއްލީއޭ، އެކަހަލަކަންތައްވެސް ކުރެވޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދުބޭބެ

19 March 2023

"ކަފާލާ" މިބަހުގެ ގާނޫނީ މާނައަކީ ކުށެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވި ބަންދު ކުރެވޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ، ކޯޓުގައި މުދާ (ފައިސާ) ބެހެއްޓީމާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުން. ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެ ފިލައިފި ނަމަ އެމުދާ (ފައިސާ) ދައުލަތަށް ނަގާނެ. ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހާޒިރު ވެއްޖެ ނަމަ އެމުދަލެއް (ފައިސާ) އަނބުރާ އެމީހަކަށް ދޭނެ. އިގްތިސާދީ މާނައަކީ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިބެންދެން ގެރެންޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި މުދާ ބެހެއްޓުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިފޮނިޓައްޕު ކުމާރު

19 March 2023

ދިވެހިން ބައިވެރިނުވާ ޖަރީމާއެއް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސްކަންކޮޅެއްގާނުހިނގާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454