ޚަބަރު / ރާއްޖެ-ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދެނީ

ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާއެކު: ބަންގުލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ވަނީ ނިންމައިފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފުރުސަތު ދޭނީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މަތީ ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

"... ދެން ވިސާ ދޭނީ އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކޯހުގެ މުއްދަތަށް،" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ދިގު މުއްދަތަަށް ވިސާ ދޭން ނިންމުމުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އޭ ކޭ އަބްދުލް މޫމިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފަ އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ޑޮކްޓަރުކަމާއި އިންޖިނިއަރުކަން ކިޔަވާ ކުދިންނެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 4 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 75%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 25%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަންގާޅީވިސާ

02 April 2023

މީގެ ކުރިން ކިޔަވާ ކުދިންތިބީ ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ތިންމަހަކުން ވިސާ އާކޮށްގެންތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރައީސް ސޯލިހަށް

01 April 2023

ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދީން މިހާރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެއް ގައުމަކީ މެލޭޝިއާ. މިފަހަކަށް އައިސް މެލޭޝިއާގެ ކޮލެޖުތަކުން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދާވަރަށް ވަނީ ވިސާ ފީ ބޮޑުކޮށްފައި. މެލޭޝިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ސްޓޫޑެންޓް ވިސާ އަށް 60 ރިންގިޓް ނެގި ނަމަވެސް ކޮލެޖުތަކުން ނަގަނީ 1000 - 1500 ރިންގެޓް ބައެއް ތަންތަނުން 3800 ރިންގެޓް. މެލޭޝިއާގަ ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަކީ ނަމެއްގަ ހުންނަ ދިވެހި ދަރިފަސްކޮޅުތަކަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

01 April 2023

ރާއްޖޭގައި އިމިޤްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ޙިލާފަށްތިބި ބިދޭސިން (ޙާއްސަކޮށް ބަންގާޅުން) ބޭރުކުރަން ޔާމީނު ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށް މާލޭގައި ހުންނަ އެމްބެސެޑަރާއި ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓް ނެތް މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބުނުމުން ބުނީ "ތިޔަބުނާ މީހުންނަކީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންކަން އިގެނީ ކިހިނެއްހޭ" އޭނާ އެހި. މާނައަކީ ބަންގްލާ ސަރުކާރުން އެމީހުނާއި ޙަވާލު ނުވާނަމޭ. ދެން ކިހިނެއް ހަދާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލިއަފީފު

01 April 2023

ކަލޭ އަތުގަ އޮންނަނީ ސީޝެލްސް ޕާސްޕޯޓެއްނުން! ދެން ދިވެހިންގެ ކަންކަމާ ނުބެހި މަޑުންހުރެބަލަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދިއްދޫ އަފީފު.

01 April 2023

ދެން ހަދާނެ ގޮތަކީ އެމީހުން ދިވެހިންނަށް ހެދުން. އެމީހުން ބޭނުމީވެސް އެގޮތް. އަދި އެހެންގޮތެއް އަހަރުމެންނަށް ނުވެސް ހެދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސެންް

01 April 2023

1 މަސްދުވަސް ވަންދެން ޖަލައް ލާއިރައް ތިބުނާ ޕާސްޕޯޓް ފެންނާނެ... އެމީހުން މިތަނައް އަންނަނީ ލާރި ހޯދަން ލާރި ނުލިބި ރަށައް ލާރި ނުފޮނުވޭ ހިސާބުން ފާސްޕޯޓްވެސް ފެންނާނެ.. ހަސީނާ ވެސް އަންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

2023

01 April 2023

ޙަސީނާއްތަ ކާރީބުނެބަލަ ޕާސްޕޯޓް ނެތް އަދި ހަމަވެފަ ތިބި އެންމެން މިގައުމުން ބޭރުކޮށްދޭން.... ބޮއިހަލަކި

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

01 April 2023

ދުނިޔޭގެ ޕާސްޕޯޓް އިންޑެކްސް ގައި ބަންގާޅަކީ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ގައުމު. ދުނިޔޭ ކޮންމެގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ބަންގާޅުން ދޭ.. ގާނޫނު ނުހިންގޭ ވިސާނެތް އެތަށް ހާސް ބަންގާޅިން މިގައުމުގައި ގެންގުޅެ މިއަދު މިތިބީ އަހަރެމެން ރާކަނި މަސް ކެވިފަ. ދެވަނަ ރޮހިންޖާ އަށް ދެން މިގައުމު ނުވެއްޖެ ނަމަ ކިތަންމެ ހާވެސް ރަގަޅު..

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

01 April 2023

ތިއަށްވުރެ މިޤައުމަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނީ މިޤައުމުގަ ތިބި އަންސްކިލްޑް އަދި ވިސާވެސް ނެތި (ޕާސްޕޯޓްވެސް ނައްތާލައިގެން) އުޅޭ އެޤައުމުގެ މީހުން އަނބުރާ ގެންދިޔައިއްޔާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

01 April 2023

ޙެވިފަ ފޮޓޯ ނެގިޔަސް ތީ ލަދުގަންނައް ޖެހޭކަމެއް، އަމިއްލަގައުމުގަ ދިވެހި ދަރިންނައް ކިޔަވާ ދެވެނިކީވެސް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުދު ބެއްޔާގެ އުއްޗު

31 March 2023

ހަސީނާ ދައްތަ ވެސް ހުރީ އިބޫ ފަޅީގައި!

The name is already taken The name is available. Register?

ލ‫ަފަންގޭ

31 March 2023

ބ‫ޮޑު ބލއެއްނުން މިގައުމަށް ޖެހިފައި މިއޮތީ ދެން ބަންގާޅިންނަށް ވިސާއާއިނުލައި މިގައުމަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ހަދަންވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮރުފޮތި

31 March 2023

އެނމީހުންވާ ރަނގަޅު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454